Podmienky používania

Aktualizované: 15. mája 2023 

Tieto Právne podmienky predstavujú právne záväznú dohodu uzatvorenú medzi Vami, či už osobne alebo v mene subjektu (ďalej len „Vy“), a Vaším prístupom a používaním týchto Služieb. 

V Podmienkach používania (ďalej len „Podmienky používania“ inak „Právne podmienky“). divízii 365care.io spoločnosti Goldmann Systems („365care.io“ inak „Spoločnosť“ alebo tiež „my“ , „náš“ , „nás“), poskytujeme a prevádzkujeme Služby ktoré odkazujú na tieto Podmienky používania a Licenčnú zmluvu s koncovým používateľom (ďalej len „Podmienky“ a „Služby“), ako aj ďalšie súvisiace produkty a služby s nimi spojené.  

Tieto podmienky obsahujú záväzné ustanovenia, ktoré obmedzujú našu zodpovednosť a opravné prostriedky, ktoré v prípade riešenia sporov, vrátane ustanovení, Vás oprávňujú k vzneseniu nárokov na individuálnom základe a nie ako súčasť hromadnej alebo zastupiteľskej žaloby alebo konania. 

Súhlasíte, že kliknutím na pole „Prijať a pokračovať“ teda prístupom k Službám, ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s tým, že budete viazaní všetkými týmito Právnymi podmienkami. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PRÁVNYMI PODMIENKAMI, POTOM NEMÁTE PRÁVO VYUŽÍVAŤ SLUŽBY. 

Tie doplňujúce podmienky alebo dokumenty, ktoré sa môžu v čase meniť, sú  zahrnuté formou odkazu. Vyhradzujeme si právo, kedykoľvek vykonať zmeny alebo úpravy Právnych podmienok. O akýchkoľvek zmenách vás upozorníme aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ Právnych podmienok. Nie sme povinní zasielať konkrétne oznámenie o každej takejto zmene. Za záväzné sa považuje aktuálne znenie Právnych podmienok. Máme za to, že následným používaním Služby po dátume zverejnenia upravených Právnych podmienok ste boli o zmenách informovaní a so zmenami súhlasíte.  

OBSAH

 1. SLUŽBY
 2. POUŽÍVANIE SLUŽIEB
 3. PODMIENKY PRE OBCHODNÉHO PARTNERA
 4. POVINNOSTI SPOLOČNOSTI 365CARE.IO
 5. POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY
 6. PODMIENKY UKONČENIA
 7. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
 8. VYHLÁSENIA POUŽÍVATEĽA
 9. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
 10. PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI
 11. PRÍSPEVKOVÁ LICENCIA
 12. RIADENIE SLUŽIEB
 13. PLATNOSŤ AUKONČENIE
 14. POZASTAVENIE A ZMENY
 15. PRÁVO A JURISDIKCIA
 16. KOREKCIE
 17. VYHLÁSENIE
 18. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI
 19. OBSAH  A ZODPOVEDNOSŤ TRETEJ STRANY
 20. ODŠKODNENIE
 21. ÚDAJE POUŽÍVATEĽA
 22. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY
 23. RÔZNE
 24. KONTAKT

 1. SLUŽBY

Informácie poskytnuté pri používaní Služieb nie sú určené na distribúciu alebo použitie žiadnou osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore so zákonom alebo predpismi, alebo ktoré by nás podmienili akoukoľvek registračnou požiadavkou v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny. Preto osoby, ktoré sa rozhodnú pristupovať k Službám z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov a to v rozsahu, v akom sa uplatňujú miestne zákony.

Tieto Podmienky sa vzťahujú na používanie všetkých služieb. Žiadnu zo Služieb nie je možné používať spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami alebo všetkými príslušnými nariadeniami a inými zákonmi. Služby, ktoré sa riadia týmito Podmienkami, sú popísané nižšie:

 (a) Osobná mobilná aplikácia Telemon personal (ďalej len Telemon“). Telemon vám poskytne podrobné pokyny, ako používať zdravotnícke pomôcky na meranie fyziologických funkcií v oblasti zdravia, možnosti zhromažďovania lekárskych údajov, ich vizualizáciu, oznamovacie služby a sociálne funkcie, ako sú diskusie. Ak používate Telemon, výsledky sa automaticky zobrazia na Vašom kompatibilnom mobilnom zariadení prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH k spárovaným zdravotníckym zariadeniam.

  (b) Telemon ID a bezpečnosť údajov. Tento produkt Telemon umožňuje registrovaným osobám, ktoré sa rozhodnú zakúpiť si dodatočné služby, ako sú dodatočné opatrenia prostredníctvom osobnej mobilnej aplikácie Telemon, ukladať a zabezpečovať svoje zdravotné údaje prostredníctvom služby Oracle Cloud Infrastructure certifikovanej HIPAA a to uzatvorením zmluvy o obchodnom partnerstve (tzv. „BAA“). Zákon BAA sa vyžaduje na identifikáciu a stanovenie príslušných zodpovedností službou Oracle Cloud Infrastructure a 365care.io za primeranú ochranu PHI v súlade so zákomon HIPAA a všetkými pozmeňujúcimi právnymi predpismi.

Služby neboli schválené ŠÚKL; ale odporúčané zdravotnícke pomôcky boli schválené ŠÚKL. ŠÚKL reguluje predaj zdravotníckych pomôcok v SR a monitoruje bezpečnosť všetkých regulovaných zdravotníckych produktov.

Váš osobný mobilný účet Telemon

Po inštalácii osobnej mobilnej aplikácii Telemon do mobilného zariadenie a tiež vytvorenia účtu formou registrácie, sa zobrazí výzva na nastavenie profilu. Vo svojom účte môžete nastaviť viacero profilov (pre laboratóriá/lekárne/poskytovateľov zdravotnej starostlivosti/zdravotnícky personál/nemocnice) a/alebo svoje deti, rodinných príslušníkov atď. a môžete uchovávať výsledky merania fyziologických funkcií pod ktorýmkoľvek zo svojich profilov. Telemon zobrazí historické výsledky pre každý  vytvorený profil. 

Vytvorením osobného účtu Telemon vyhlasujete a zaručujete nasledovné: (a) ste dospelá osoba vo veku 18 rokov a viac, (b) máte právnu spôsobilosť a oprávnenie na akceptáciu týchto Podmienok, (c) poskytli ste presné a úplné informácie pri zriaďovaní svojho účtu a vytváraní profilu/ov („Registračné údaje“), (d) máte oprávnenie a súhlas každého jednotlivca, ak ste vytvorili profil v jeho mene, (e) ak vytvoríte profil v mene inej fyzickej osoby, táto osoba si prečítala podmienky Zásad ochrany osobných údajov 365care.io, (f) podniknete všetky primerané kroky potrebné na uchovanie a aktuálnosť Registračných údajov, údaje musia byť presné a úplné. 

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé alebo nepresné o sebe alebo o iných osobách, pre ktoré vytvárate profil, alebo ak má 365care.io dôvodné podozrenie, že takéto informácie sú nepravdivé alebo sú nepresné, môže 365care.io okamžite pozastaviť alebo zrušiť váš účet. 

Dôraz sa kladie na zachovania prísnej dôvernosti svojho účtu Telemon a s ním spojených prístupových hesiel, tiež na prísny zákaz používať rovnaké používateľské meno/á alebo heslo/á, ktoré sú vami vytvorené iným osobám. Vy sami nesiete zodpovednosť za všetku aktivitu, ktorá sa vyskytne na vašom účte, vrátane zlyhania pri získaní riadneho súhlasu od osôb, ktorým ste účet vytvorili. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesplnenia týchto povinností. Ak si želáte zrušiť používateľské meno alebo heslo, alebo ak sa dozviete o akejkoľvek strate, alebo neoprávnenom použití používateľského mena alebo hesla, okamžite nás o tom informujte. Vyhradzujeme si právo vymazať alebo zmeniť akékoľvek používateľské meno alebo heslo a to z akéhokoľvek dôvodu. 

2. POUŽÍVANIE SLUŽIEB 

Službu Telemon je možné poskytnúť len v krajinách Európskej únie a takých krajinách, v ktorých používanie Služby Telemon je zákonom legálne. Prístup k Službám Telemon a/alebo obsahu môže byť v niektorých krajinách mimo Európskej únie nelegálny. Ak k Službám pristupujete z krajín mimo Európskej únie, v ktorých používanie Služieb Telemon nie je legálne, robíte tak na vlastné riziko. 

Ako používateľ Služieb beriete na vedomie, že: 

 • Je vašou zodpovednosťou správne používať Telemon na získanie výsledkov merania fyziologických funkcií. 365care.io nezodpovedá za nepoužívanie Telemon a tiež zdravotníckych pomôcok podľa pokynov.
 • Je veľmi dôležité, aby ste si prečítali Návod na použitie zdravotníckych pomôcok a Návod na použitie na meranie špecifických fyzionomických funkcií, ktoré obsahujú indikácie a kontraindikácie na použitie takejto zdravotníckej pomôcky. 
 • Zdravotnícke pomôcky je zakázané používať na iné účely ako je uvedené v Návode na použitie. 

Politika

Zachovávame súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom Telemon. Úplný popis osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a spôsobu, akým tieto informácie používame, nájdete v časti Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v Telemon a na webovej stránke 365care.io. 

Prečítajte si, ak patríte medzi: POSKYTOVATELOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÍKOV ALEBO DOTKNUTÉ OSOBY:  

Vyhlasujete a zaručujete, že Telemon sa bude používať v súlade so všetkými platnými zákonmi vrátane príslušných štátnych zákonov o ochrane súkromia a bezpečnosti údajov. Pokiaľ ste samostatne neuzatvorili zmluvu o obchodnom partnerovi s 365care.io, všeobecne platia nižšie uvedené podmienky pre obchodného partnera. 

3. PODMIENKY PRE OBCHODNÉHO PARTNERA

Všeobecné ustanovenia

 1. Ak ste Dotknutým subjektom, zamestnancom alebo inak spriaznenou osobou Dotknutého subjektu, alebo Váš prístup a/alebo používanie Telemon je financovaný či sponzorovaný Dotknutým subjektom, potom sú Podmienky týkajúce sa Obchodného partnera súčasťou týchto Podmienok a platia aj medzi Vami a 365care.io. Tieto Podmienky platia, keď 365care.io vytvára, prijíma, udržiava, prenáša, používa alebo zverejňuje chránené zdravotné informácie v mene Vašej zahrnutej entity ako Obchodného partnera. 
 2. Právomoc. Ak ste členom Dotknutého subjektu, vyhlasujete a zaručujete, že Vás Dotknutý subjekt oboznámil o Podmienkach používania.

4. POVINNOSTI SPOLOČNOSTI 365CARE.IO

Použitie a zverejnenie Chránených zdravotných informácií („CHZI“) 

365care.io môže používať a zverejňovať CHZI len tak, ako to povoľujú alebo vyžadujú tieto Podmienky alebo ako to vyžaduje zákon. 365care.io nebude používať, ani zverejňovať  CHZI prijaté od Dotknutého subjektu žiadnym spôsobom, ktorý by znamenal porušenie zákona. 365care.io plní všetky povinnosti Dotknutého subjektu v medziach zákona o ochrane osobných údajov. 365care.io môže používať alebo zverejňovať CHZI, nasledovne: 

 • na riadenie a správu alebo na vykonávanie právnych povinností 365care.io;
 • zverejniť CHZI tretej strane na účely riadenia a správy 365care.io za predpokladu, že zverejnenie vyžaduje zákon alebo 365care.io získa záruky od tretej strany, ktorej majú byť CHZI zverejnené istoty, že tretia strana bude (1) chrániť dôvernosť CHZI, (2) používať alebo ďalej zverejňovať CHZI len tak, ako to vyžaduje zákon alebo na účel, na ktorý boli CHZI sprístupnené tretej strane a (3) že Dotknutý subjekt upovedomí 365care.io o všetkých prípadoch, pri ktorých si je tretia strana vedomá, že bola porušená dôvernosť CHZI; 
 • na poskytovanie služieb agregácie údajov týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti Dotknutého subjektu, ak to vyžadujú alebo umožňujú tieto podmienky;
 • na vytvorenie anonymizovaných zdravotných informácií, ktoré môže 365care.io použiť alebo zverejniť na akýkoľvek účel povolený zákonom; 
 • na nahlásenie štátnym alebo miestnym orgánom verejného zdravotníctva, ak je to povolené alebo požadované; 
 • na vyžiadanie oprávneného súhlasu alebo inej formy povolenia od jednotlivca a môže používať a zverejňovať CHZI v súlade s takýmto povolením získaným od jednotlivca;  
 • a to bez obmedzenia na výskum, ako to povoľujú príslušné zákony. 

Ochranné opatrenia 

365care.io používa vhodné bezpečnostné opatrenia, aby zabránila použitiu alebo zverejneniu CHZI inak, ako je povolené alebo požadované Podmienkami. Okrem toho 365care.io zabezpečuje administratívne, fyzické a technické záruky, ktoré primerane  chránia dôvernosť, integritu a dostupnosť CHZI prenášaných alebo uchovávaných v elektronických médiách („EPHI“), ktoré vytvára, prijíma, udržiava alebo prenáša v mene Dotknutého subjektu a to v súlade s dodržaním bezpečnostných pravidiel s ohľadom na EPHI. 

Nevyhnutné minimum 

365care.io bude požadovať, používať a zverejňovať len minimálne množstvo CHZI potrebné na splnenie účelu žiadosti, použitia alebo zverejnenia. 

Zamedzenie 

365care.io podnikne primerané kroky na zamedzenie akéhokoľvek škodlivého účinku používania (ktorý je 365care.io známy) alebo zverejnenia CHZI. 

Dohoda o obchodnom partnerovi 

365care.io nepodnikne žiadne z nasledujúcich krokov: (1) zmenu definície, stavu údajov alebo použitia dátového prvku alebo segmentu v štandarde, okrem prípadov, kedy je to potrebné na implementáciu právnej legislatívy alebo na ochranu pred podvodom a zneužitím, (2) pridá akékoľvek dátové prvky alebo segmenty do maximálne definovanej množiny údajov, (3) použije akýkoľvek kód alebo dátové prvky, ktoré sú buď označené ako „nepoužité“ v špecifikácii implementácie štandardu alebo nie sú v špecifikácii implementácie štandardu, alebo (4) zmení význam alebo zámer špecifikácie (špecifikácií) implementácie štandardu. 

Subdodávatelia 

365care.io uzatvorí písomnú dohodu, spĺňajúcu zákonné požiadavky s každým subdodávateľom, ktorý vytvára, prijíma, udržiava alebo prenáša CHZI v mene 365care.io. 365care.io zabezpečí, aby písomná dohoda s každým subdodávateľom zaviazala subdodávateľa dodržiavať obmedzenia a podmienky, ktoré sú aspoň také obmedzujúce ako obmedzenia a podmienky, ktoré sa vzťahujú na 365care.io podľa týchto Podmienok. 

Informovanosť 

 1. Ak sa 365care.io dozvie o používaní alebo sprístupnení CHZI v rozpore s týmito Podmienkami, je 365care.io povinná to bezodkladne nahlásiť Dotknutému subjektu. 
 2. 365care.io nahlási každý bezpečnostný incident zahŕňajúci EPHI, o ktorom sa dozvie, a to nasledujúcim spôsobom: (1) každý skutočný, úspešný bezpečnostný incident bude nahlásený Dotknutému subjektu bez zbytočného odkladu a v žiadnom prípade nie neskôr ako 30 dní od jeho odhalenia, (2) všetky pokusy o neúspešné bezpečnostné incidenty (napr. neúspešné pokusy o prihlásenie) sa týmto považujú za nahlásené Dotknutému subjektu. 
 3. 365care.io po zistení porušenia nezabezpečených CHZI upozorní Dotknutý subjekt na porušenie zákona o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu a v žiadnom prípade nie neskôr ako 30 dní po zistení porušenia. 

Prístup k CHZI 

365care.io povolí prístup k CHZI do 15 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti Dotknutého subjektu o prístup k CHZI o fyzickej osobe nachádzajúcej sa v ktoromkoľvek konkrétnom súbore záznamov Dotknutého subjektu, ktorý eviduje 365care.io, ak existuje. Ak 365care.io dostane žiadosť o prístup k CHZI priamo od jednotlivca, 365care.io postúpi takúto žiadosť Dotknutému subjektu do 10 pracovných dní. Dotknutý subjekt bude mať výhradnú zodpovednosť za rozhodovanie o tom, či schváli žiadosť jednotlivca k prístupu CHZI. 

Možné zmeny v CHZI 

365care.io povolí a zapracuje zmenu do CHZI do 15 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti Dotknutého subjektu o zapracovanie zmeny do CHZI týkajúcej sa fyzickej osoby, nachádzajúcej sa v ktoromkoľvek konkrétnom súbore záznamov Dotknutého subjektu, ktorý eviduje 365care.io, ak existuje. Ak 365care.io dostane žiadosť o zapracovanie zmeny do CHZI týkajúcej sa fyzickej osoby priamo od jednotlivca, 365care.io postúpi takúto žiadosť Dotknutému subjektu do 10 pracovných dní. Dotknutý subjekt bude mať výhradnú zodpovednosť za rozhodovanie o tom, či schváli žiadosť o zapracovanie zmeny do CHZI.  

Účtovanie zverejnení 

365care.io sprístupní do 30 pracovných dní od písomného oznámenia Dotknutému subjektu, že dostal žiadosť o zaúčtovanie zverejnení CHZI (okrem zverejnení, na ktoré sa vzťahuje výnimka z účtovnej požiadavky), Váš krytý subjekt také informácie, ktoré vlastní 365care.io a sú potrebné, aby váš pokrytý subjekt vykonal účtovníctvo požadované 45 C.F.R. § 164,528. Ak spoločnosť 365care.io dostane žiadosť o zaúčtovanie priamo od jednotlivca, spoločnosť 365care.io postúpi takúto žiadosť vášmu pokrytému subjektu do desiatich pracovných dní. Váš krytý subjekt bude mať výhradnú zodpovednosť za poskytnutie účtovných informácií o zverejneniach jednotlivcovi. 

5. POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

Prístupné žiadosti 

Dotknutý subjekt nebude žiadať 365care.io o používanie alebo zverejnenie CHZI akýmkoľvek spôsobom, ktorý by nebol v súlade so zákonom. 

Minimálne potrebné CHZI 

Dotknutý subjekt poskytne 365care.io také množstvo CHZI, aby 365care.io bolo schopné plniť svoj účel.  

Povolenia/ Obmedzenia

Dotknutý subjekt vyhlasuje a zaručuje, že získal a získa všetky súhlasy, oprávnenia a/alebo iné zákonné povolenia požadované na zverejnenie CHZI 365care.io. Dotknutý subjekt oznámi 365care.io akékoľvek zmeny, zrušenie povolenia konkrétnej fyzickej osoby používať alebo zverejňovať svoje CHZI v rozsahu, v ktorom takéto zmeny môžu ovplyvniť používanie alebo zverejňovanie CHZI 365care.io. Dotknutý subjekt nebude súhlasiť so žiadnym obmedzením používania alebo zverejnenia CHZI, ktorý zamedzuje 365care.io používať alebo zverejňovať CHZI podľa Podmienok, pokiaľ takéto obmedzenie nevyžaduje zákon, alebo 365care.io neudelí písomný súhlas, pričom tento súhlas nesmie byť bezdôvodne odoprený. 

Ochrana osobných údajov 

Spracovanie a používanie osobných údajov jednotlivca Dotknutého subjektu môže byť obmedzené len so súhlasom 365care.io, okrem prípadov vyplývajúcich zo zákona, alebo týchto Podmienok, a to tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu používania alebo zverejňovania CHZI.

6. PODMIENKY UKONČENIA 

Výpoveď z dôvodu porušenia Podmienok. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie týchto Podmienok môžu obidve zmluvné strany Podmienky ukončiť písomným oznámením 90 dní vopred druhej zmluvnej strane v prípade, že zmluvná strana Podmienky poruší. V lehote 90 dní, má zmluvná strana, ktorá porušila Podmienky možnosť na nápravu k úplnej spokojnosti protistrany, v opačnom prípade dôjde k ukončeniu zmluvy.

Po uplynutí platnosti alebo predčasnom ukončení Podmienok, 365care.io vráti/ zlikviduje všetky CHZI prijaté od Dotknutého subjektu, alebo vytvorené či prijaté 365care.io v mene Dotknutého subjektu, ktoré 365care.io uchováva a to vo všetkých formách. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v rozsahu, v akom 365care.io rozhodne, že nie je možné vrátiť alebo zničiť takéto CHZI, ustanovenia týchto Podmienok zostávajú v platnosti aj po ukončení týchto Podmienok a CHZI budú použité alebo zverejnené výlučne na účel alebo účely, ktorým by zabránilo vrátenie alebo likvidácia CHZI. 

7. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Naše duševné vlastníctvo 

Pokiaľ nie je uvedené inak, 365care.io je vlastníkom všetkých autorských práv, ochranných známok, log, patentov, obchodných tajomstiev, databáz, zdrojového kódu, funkčnosti, softvéru, dizajnu webových stránok, zvukov, videí, textu, fotografií, grafiky vrátane iných vlastníckych práv k Službám (ďalej len „Obsah“) aplikácie Telemon. 

Naše Služby rovnako ako všetok ďalší poskytovaný materiál, ich zhromažďovanie a zostavovanie sú výhradným vlastníctvom 365care.io a sú chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach všade vo svete. Ak sa akýkoľvek názov produktu alebo logo nezobrazuje s ochrannou známkou, neznamená to, vzdanie sa práv duševného vlastníctva, ktoré spoločnosť 365care.io zaviedla v rámci akýchkoľvek svojich produktov, služieb, funkcií alebo názvov či log služieb. 

Používanie našich Služieb

Obsah a značky sú poskytované v rámci alebo prostredníctvom služieb „TAK AKO SÚ“ len pre vaše osobné, nekomerčné použitie alebo interné obchodné účely. Za predpokladu, že budete dodržiavať tieto Podmienky vrátane časti „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“ nižšie, vám udeľujeme nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na: 

 • prístup k Službám; 
 • stiahnuť alebo vytlačiť kópiu akejkoľvek časti Obsahu, ku ktorej ste oficiálne získali prístup. 

S výnimkou prípadov uvedených v tejto časti alebo inde v Podmienkach sa žiadna časť Služieb ani žiadny Obsah nesmie kopírovať, reprodukovať, zoskupovať, opätovne publikovať, nahrávať, uverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licenciovať, alebo inak využívať na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného povolenia. 

Ak si želáte používať Služby alebo Obsah inak, ako je uvedené v tejto časti alebo v Podmienkach, zašlite svoju žiadosť na telemon@365care.io. Ak vám udelíme povolenie uverejňovať, reprodukovať alebo verejne zobrazovať akúkoľvek časť našich Služieb alebo Obsahu, je nevyhnutné nás označiť ako vlastníkov alebo poskytovateľov licencií Služieb, Obsahu alebo Značiek a zabezpečiť, aby bolo zverejnené oznámenie o autorských či vlastníckych právach. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené v rámci Služieb a Obsahu. 

Telemon a súvisiaca dokumentácia sú „komerčné položky“. Ak je komerčný počítačový softvér a dokumentácia komerčného počítačového softvéru licencovaná pre koncových používateľov, sú licencované (a) iba ako komerčné položky a (b) len s tými právami, ktoré sú udelené všetkým ostatným koncovým používateľom podľa tu uvedených Podmienok.  

Akékoľvek porušenie týchto práv duševného vlastníctva bude predstavovať podstatné porušenie našich Podmienok a vaše právo na používanie našich Služieb bude okamžite ukončené. 

Vaše príspevky 

Pred použitím našich Služieb si pozorne prečítajte časť „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“, aby ste porozumeli (a) právam, ktoré nám dávate, a (b) povinnostiam, ktoré máte, ak zverejňujete alebo nahrávate akýkoľvek obsah prostredníctvom Služieb. 

Príspevky: Priamym odoslaním akejkoľvek otázky, komentára, návrhu, nápadu, spätnej väzby alebo iných informácií o Službách (ďalej len „Príspevky“) súhlasíte, že nám Vašim Príspevkom pridelíte všetky práva duševného vlastníctva. Súhlasíte tiež s tým, že tento príspevok budeme vlastniť a budeme oprávnení na jeho neobmedzené používanie a šírenie na akýkoľvek zákonom povolený komerčný alebo iný účel, bez toho aby sme Vás vopred upovedomili alebo Vás odmenili. 

Odoslaním Príspevkov prostredníctvom ktorejkoľvek časti Služieb, ste zodpovedný za to, čo zverejníte alebo nahráte: 

 • potvrdzujete, že ste si prečítali „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“ a súhlasíte s nimi a teda nebudete uverejňovať, odosielať, zverejňovať, odovzdávať ani prenášať prostredníctvom Služieb žiadne Príspevky, ktoré sú nezákonné, obťažujúce, nenávistné, škodlivé, hanlivé, obscénne, šikanujúce, urážlivé, diskriminačné, vyhrážajúce sa akejkoľvek osobe alebo skupine, sexuálne explicitné, nepravdivé, nepresné, klamlivé alebo zavádzajúce; 
 • v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa vzdávate akýchkoľvek morálnych práv na takéto Príspevky; 
 • zaručujete, že každý takýto Príspevok je pre vás originálny alebo, že máte potrebné práva a licencie na odoslanie Príspevkov, a tiež máte plné právo udeliť nám vyššie uvedené práva vo vzťahu k Vašim Príspevkom; 
 • zaručujete a vyhlasujete, že vaše príspevky nepredstavujú dôverné informácie iných osôb. 

Za svoje Príspevky nesiete výhradnú zodpovednosť a súhlasíte s tým, že nám uhradíte všetky prípadné straty, ktoré môžeme utrpieť v dôsledku vášho porušenia (a) tejto časti, (b) práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany alebo (c) príslušného zákona. 

8. VYHLÁSENIA POUŽÍVATEĽA

Používaním Služieb vyhlasujete a zaručujete, že: (1) máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok; (2) nie ste maloletá osoba; (3) nebudete pristupovať k Službám automatizovanými alebo neľudskými prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo inak; (4) nebudete používať Služby na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (5) Váš spôsob používania Služieb neporuší žiadny platný zákon alebo nariadenie. 

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo zrušiť Váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie Služieb (alebo akejkoľvek ich časti). 

9. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 

K Službám nesmiete pristupovať ani ich používať na žiadny iný účel, než na ktorý sme Služby sprístupnili. Služby sa nesmú používať v súvislosti s komerčným úsilím okrem takých, ktoré sú výlučne nami schválené. 

Ako používateľ Služieb súhlasíte s tým, že nebudete: 

 • Systematicky priamo či nepriamo získavať údaje alebo iný obsah zo Služieb na vytvorenie alebo zostavenie, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez nášho písomného povolenia. 
 • Podvádzať alebo uvádzať do omylu nás a ostatných používateľov, najmä pri akomkoľvek pokuse o získanie citlivých informácií o účte, ako sú napríklad heslá používateľov. 
 • Obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do funkcií Služieb súvisiacich s bezpečnosťou vrátane funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek Obsahu, alebo presadzujú obmedzenia používania Služieb a/alebo Obsahu v nich obsiahnutého. 
 • Znevažovať, zneužívať alebo inak poškodiť podľa nášho názoru Služby. 
 • Používať akékoľvek informácie získané zo Služieb na obťažovanie, zneužívanie alebo ubližovanie inej osobe. 
 • Nesprávne používať naše podporné služby alebo odosielať falošné správy o zneužívaní alebo nevhodnom správaní. 
 • Používať Služby spôsobom, ktorý nie je v súlade s akýmikoľvek platnými zákonmi alebo predpismi. 
 • Zapájať sa do neoprávneného rámcovania alebo prepájania Služieb. 
 • Nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokús nahrať alebo preniesť) vírusy, trójske kone alebo iný materiál vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamu, ktorý zasahuje do nepretržitého používania a užívania Služieb ktoroukoľvek stranou alebo upravuje, zhoršuje, narúša, mení alebo zasahuje do používania, funkcií, prevádzky alebo údržby Služieb. 
 • Zapájať sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, ako je napríklad používanie skriptov na odosielanie správ alebo používanie akýchkoľvek nástrojov na získavanie údajov, robotov, podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov. 
 • Odstraňovať oznámenia oautorských či vlastníckych právach z akéhokoľvek obsahu.
 • Pokúšať sa o odcudzenie identity iného používateľa alebo osoby alebo používať užívateľské meno iného používateľa.
 • Nahrávať alebo prenášať akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, jasných formátov výmeny grafiky („gif“), 1×1 pixelov, webových chýb, súborov cookie alebo iných podobných zariadení (niekedy označované ako „spyware“ alebo „mechanizmy pasívneho zhromažďovania“ alebo „pcms“). 
 • Zasahovať, narúšať alebo vytvárať neprimerané zaťaženie Služieb alebo sietí alebo služieb spojených so Službami. 
 • Obťažovať, zastrašovať alebo ohrozovať ktoréhokoľvek z našich zamestnancov alebo zástupcov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní akejkoľvek časti Služieb.
 • Obchádzať akékoľvek opatrenia Služieb určené na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k Službám alebo akejkoľvek časti Služieb.
 • Kopírovať alebo upravovať softvér Služieb, vrátane, ale nie výlučne, Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu. 
 • Dešifrovať, dekompilovať, rozoberať alebo spätne analyzovať obsahujúci softvér.
 • Spúšťať akýkoľvek neautorizovaný skript alebo iný softvér s výnimkou, používania štandardného vyhľadávacieho nástroja alebo internetového prehliadača.  
 • Vykonávať akékoľvek neoprávnené používanie Služieb vrátane zhromažďovania používateľských mien a/alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely odosielania nevyžiadaných e-mailov alebo vytvárania používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnými zámienkami. 
 • Používať Služby ako súčasť akéhokoľvek úsilia konkurovať nám alebo inak používať Služby a/alebo Obsah na akékoľvek úsilie generovať príjmy alebo komerčne podnikať. 
 • Priraďovať, prevádzkovať, udeľovať sublicenciu, prenajímať, časovo zdieľať, požičiavať alebo inak prevádzkovať osobnú mobilnú aplikáciu Telemon alebo priamo či nepriamo povoliť akejkoľvek tretej strane kopírovať a inštalovať Telemon na mobilné zariadenie, ktoré nevlastníte a nekontrolujete. Ak sa ale chystáte prevádzať vlastníctvo svojho mobilného zariadenia, musíte pred tým z mobilného zariadenia vymazať aplikáciu Telemon. 
 • Distribuovať alebo sprístupňovať Telemon cez sieť, kde by ju mohli používať viaceré zariadenia súčasne. Telemon si musíte stiahnuť osobitne do každého mobilného zariadenia. 

10. PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI

Služby neponúkajú používateľom možnosť odosielať ani uverejňovať obsah. Poskytujeme vám ale možnosť vytvárať, odosielať, uverejňovať, zobrazovať, prenášať, predvádzať, publikovať, distribuovať alebo vysielať obsah a materiály pre nás alebo v rámci Služieb vrátane textu, písomností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentárov, návrhov alebo osobných údajov alebo iného materiálu (ďalej lenPríspevky“). 

Príspevky si môžu zobraziť aj iní používatelia Služieb, a to vtedy, ak zvolíte takéto nastavenia (napr. zdieľate svoje údaje s ošetrujúcim lekárom). Ak sprístupníte príspevky, vyhlasujete a zaručujete, že: 

 • ste si prečítali a súhlasíte so „ZAKÁZANÝMI ČINNOSŤAMI“ a nebudete uverejňovať, odosielať, zverejňovať, odovzdávať ani prenášať prostredníctvom Služieb žiadne Príspevky, ktoré nezákonné, obťažujúce, nenávistné, škodlivé, hanlivé, obscénne, šikanujúce, urážlivé, diskriminačné, vyhrážajúce sa akejkoľvek osobe alebo skupine, sexuálne explicitné, nepravdivé, nepresné, klamlivé alebo zavádzajúce; 
 • vaše Príspevky nepredstavujú dôverné informácie týkajúce sa iných osôb; 
 • za svoje Príspevky nesiete výhradnú zodpovednosť a výslovne súhlasíte s tým, že nám uhradíte všetky straty, ktoré môžeme utrpieť v dôsledku Vášho porušenia (a) tejto časti, (b) práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany alebo (c) platných zákonov. 

11. PRÍSPEVKOVÁ LICENCIA 

Na základe využívania Služieb súhlasíte, že môžeme pristupovať, uchovávať, spracovávať a používať akékoľvek informácie a osobné údaje, ktoré poskytnete v zmysle Vašich nastavení. 

Odoslaním návrhov alebo inej spätnej väzby týkajúcej sa Služieb súhlasíte, že takúto spätnú väzbu môžeme použiť a zdieľať na akýkoľvek účel a to bez nároku na odplatu pre Vás.

Neuplatňujeme žiadne vlastníctvo Vašich Príspevkov. Ponechávate si plné vlastníctvo všetkých Vašich Príspevkov a akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv spojených s Vašimi Príspevkami. Nezodpovedáme za žiadne vyhlásenia vo Vašich Príspevkoch, ktoré poskytnete v akejkoľvek oblasti Služieb. Za svoje Príspevky nesiete výhradnú zodpovednosť a výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti azdržíte sa akýchkoľvek právnych krokov proti nám v súvislosti s Vašimi Príspevkami. 

12. RIADENIE SLUŽIEB

Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť: (1) monitorovať Služby z hľadiska porušovania týchto Podmienok; (2) podniknúť príslušné právne kroky proti komukoľvek, kto podľa vlastného uváženia poruší zákon alebo Podmienky, vrátane, bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup či dostupnosť, alebo zakázať akýkoľvek z Vašich Príspevkov alebo ich časť; (4) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, upozornenia alebo zodpovednosti, odstrániť ich zo Služieb alebo inak zakázať všetky súbory a obsah, ktorých veľkosť je nadmerná alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujúca naše systémy; a (5) inak spravovať Služby spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie riadneho fungovania Služieb. 

13. PLATNOSŤ AUKONČENIE 

Právne podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti počas používania Služieb. 

BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK INÝCH USTANOVENÍ TÝCHTO PRÁVNYCH PODMIENOK, VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADE NÁŠHO UVÁŽENIA A BEZ UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI AKEJKOĽVEK OSOBE ODMIETNUŤ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE SLUŽIEB (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH IP ADRES) AKEJKOĽVEK OSOBE Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU, BEZ OBMEDZENIA, PRE PORUŠENIE AKÉHOKOĽVEK VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO ZMLUVY OBSIAHNUTEJ V TÝCHTO PRÁVNYCH PODMIENKACH ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO NARIADENIA.

PODĽA NÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA MÔŽEME KEDYKOĽVEK UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA SLUŽBÁCH ALEBO VYMAZAŤ AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE ZVEREJNILI A TO BEZ UPOZORNENIA. 

V takom prípade môžu Služby Telemon prestať fungovať a Vaše údaje uložené na cloudovom serveri sa môžu stať nedostupnými. Ste výhradne zodpovedný za lokálne ukladanie všetkých údajov uložených v Telemon. Podľa nášho uváženia Vám môžeme poskytnúť všetky údaje, ktoré sú uložené na cloudovom serveri, nie sme však povinní tak urobiť. Všetky ustanovenia Podmienok, vzhľadom na svoj charakter obsahu, zostanú v platnosti aj po ukončení, bez obmedzenia ustanovení o vlastníctve, odmietnutia záruky, odškodnenia a obmedzenia zodpovednosti. 

Ak z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme Váš účet, máte zakázané registrovať sa a vytvoriť si nový účet pod vaším menom alebo falošným menom či menom akejkoľvek tretej strany, a to aj vtedy, keď môžete konať v mene tretej strany. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky vrátane, okrem iného, občianskoprávnej, trestnej a súdnej nápravy. 

14. POZASTAVENIE A ZMENY

Vyhradzujeme si právo zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah Služieb kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie o našich Službách. Nenesieme voči Vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania Služieb. 

Nemôžeme zaručiť, že Služby budú vždy dostupné. 

Podnikáme potrebné kroky, aby sme zabezpečili, že Telemon bude dostupná 24 hodín, 365 dní v roku. Môžu sa vyskytnúť hardvérové, softvérové ​​alebo iné problémy alebo potreba vykonať údržbu súvisiacu so Službami, čo môže viesť k prerušeniam, oneskoreniam alebo chybám. 

Ak to bude možné, pokúsime sa našich používateľov vopred upozorniť na problémy s údržbou, ale nie sme povinní tak urobiť. Nenesieme zodpovednosť, ak Služby nebudú kedykoľvek k dispozícii. Vyhradzujeme si právo zmeniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť Služby kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu bez toho, aby sme Vás o tom informovali. 

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo nepríjemnosti spôsobené nemožnosťou Vášho prístupu alebo používania Služieb počas výpadku alebo prerušenia Služieb. Právne podmienky nenesú obsahovo žiadnu časť, ktorá by nás zaväzovala udržiavať a podporovať Služby alebo poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s nimi. 

15. PRÁVO A JURISDIKCIA 

V prípade akýchkoľvek sporov alebo sporov, ktoré môžu vzniknúť pri výklade alebo plnení tejto zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že budú uplatňovať slovenské právo. Strany predložia svoj spor príslušným súdom v rámci plnenia tejto zmluvy. 

16. KOREKCIE

V Službách môžu existovať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie o Službách bez predchádzajúceho upozornenia.

17. VYHLÁSENIE

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ SLUŽBAMI NIE SÚ URČENÉ NA LIEČBU, LIEČENIE ALEBO PREVENCIU, ALE NA POMOC PRI DIAGNOSTIKE PROSTREDNÍCTOVM SLUŽBY 365CARE.IO. 

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBY BUDETE POUŽÍVAŤ NA VLASTNÉ RIZIKO. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI A ICH POUŽÍVANÍM,  IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.  NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽIEB ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ PREPOJENÝCH SO SLUŽBAMI. NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA (1) AKÉKOĽVEK CHYBY ČI NEPRESNOSTI  OBSAHU MATERIÁLOV, (2) OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA SLUŽIEB, (3) AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVEROV A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH ÚDAJOV A FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ, KTORÉ SÚ V NICH ULOŽENÉ (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU DO ALEBO ZO SLUŽIEB, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TRÓJSKE KONE ATĎ., KTORÉ MÔŽU BYŤ PRENÁŠANÉ DO ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A/ALEBO (6) AKÉKOĽVEK CHYBY ČI OPOMENUTIA V OBSAHU A MATERIÁLOCH, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO POŠKODENIE, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENESENÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB.  

Beriete na vedomie a súhlasíte, že sa 365care.io výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za: (a) akékoľvek chyby v zadávaní údajoch, či už spôsobené Vami, hardvérom , softvérom alebo inak; (b) chyby vo výsledkoch, (c) chyby v diagnostických alebo terapeutických záveroch vychádzajúce z chybných údajov alebo zadávania údajov; (d) nefunkčnosť alebo stratu používania akéhokoľvek hardvéru alebo softvéru; (e) stratu alebo zhoršenie komunikácie medzi vami prostredníctvom Telemon a/alebo 365care.io z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemá pod kontrolou 365care.io; (f) újmu na zdraví; (g) Vaše nedodržanie postupu opravy chybných údajov alebo nedodržania príslušných Pokynov; (h) oneskorenia, zlyhania, prerušenia alebo poškodenia údajov a (i) chyby vyplývajúce z neoprávneného prístupu k Telemon. 

NEZARUČUJEME, NESCHVAĽUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU INZEROVANÚ ALEBO PONÚKANÚ TREŤOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, AKEJKOĽVEK HYPERTEXTOVEJ WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ČI MOBILNEJ APLIKÁCIE UVEDENEJ V AKOMKOĽVEK BANNERI ALEBO INEJ REKLAME. NIE SME ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÍ ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN. ROVNAKO TIEŽ PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM ĎALŠIEHO MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, BY STE SA MALI RIADIŤ VLASTNÝM NAJLEPŠÍM ÚSUDKOM A V PRÍPADE POTREBY POSTUPOVAŤ OPATRNE. 

365care.io nenesie zodpovednosť voči Vám ani voči žiadnej tretej strane za prijaté rozhodnutia a kroky, ktoré boli vykonané na základe informácií obsiahnutých vTelemon. Ste zodpovední za overenie presnosti všetkých osobných údajov obsiahnutých v Telemon a za získanie súhlasu tých, pre ktorých vytvoríte profil v ich mene. 365care.io nezodpovedá za žiadnu stratu údajov zadaných do aplikácie Telemon, ak stratíte svoje mobilné zariadenie alebo vymažete mobilnú aplikáciu bez predchádzajúcej synchronizácie (manuálnej alebo automatickej) údajov na cloudovom serveri. Nesiete zodpovednosť za všetky poplatky za dáta na Vašom mobilnom zariadení alebo poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti s prenosom dát cez internet. 

365care.io, jej dodávatelia a poskytovatelia licencií nenesú žiadnu zodpovednosť za chyby, nespoľahlivú prevádzku ani iné problémy vyplývajúce z používania Telemon na akomkoľvek mobilnom zariadení, ktoré nie je v súlade spôvodnými špecifikáciami výrobcu, vrátane použitia upravených verzií operačného systému (ďalej len „upravené zariadenia“). 

18. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI 

V ŽIADNOM PRÍPADE MY ANI NAŠI DODÁVATELIA ALEBO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NIE SME ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÚKOĽVEK OSOBNÚ UJMU ALEBO AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY ALEBO STRATY, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA, UŠLÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ OBCHODNÉ ŠKODY ALEBO STRATY VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO Z OBMEDZENIA MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ TELEMON, ČI VÁŠHO SPOĽAHNUTIA SA NA TELEMON ALEBO JEHO POUŽÍVANIE, NECH SÚ SPÔSOBENÉ AKOKOĽVEK, BEZ OHĽADU NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVA, ATĎ.) A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.  

BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK ĎALŠIE V TÝCHTO PODMIENKACH JE SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ 365CARE.IO VOČI VÁM, KTORÁ VZNIKLA NA ZÁKLADE TÝCHTO PODMIENOK ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI.

ANI SPOLOČNOSŤ 365CARE.IO ANI ŽIADNY Z JEJ DODÁVATEĽOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ODBORNÉ PORADENSTVO ANI INÉ POLOŽKY A SLUŽBY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY POSKYTOVANEJ CEZ MOBILÚ APLIKÁCIU. BERIETE NA VEDOMIE A PREBERÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY RIZIKÁ SPOJENÉ S TÝM, ŽE SA PLNE SPOLIEHATE NA LEKÁROV, INÉ OSOBY ALEBO INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ SLUŽBAMI. SPOLOČNOSŤ 365CARE.IO NEPOSKYTUJE ŽIADNE PREHLÁSENIA ANI ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA ŠKOLENIA ALEBO ZRUČNOSTI AKÝCHKOĽVEK POSKYTOVATEĽOV ALEBO INÝCH OSÔB POSKYTUJÚCICH SLUŽBY. V KONEČNOM DÔSLEDKU STE ZODPOVEDNÍ ZA VÝBER SVOJHO KONKRÉTNEHO LEKÁRA. 

AK STE POSKYTOVATEĽ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, ČÍTAJTE ĎALEJ: SLUŽBY SÚ NAVRHNUTÉ NA TO, ABY VÁM POMÁHALI, ALE PRI POUŽÍVANÍ SLUŽIEB TELEMON (OBSAH A NÁSTROJE) BY STE MALI UPLATŇOVAŤ VLASTNÝ KLINICKÝ ÚSUDOK. TELEMON A S NÍM SPOJENÉ SLUŽBY NEPREDSTAVUJÚ NEZÁVISLÚ LEKÁRSKU RADU. SPOLOČNOSŤ 365CARE.IO NIE JE ZAPOJENÁ V MEDICÍNSKEJ PRAXI. 

AK STE SAMOSTATNÝ POUŽÍVATEĽ, ČÍTAJTE ĎALEJ: V PRÍPADE, ŽE VÁM SLUŽBY TELEMON SIGNALIZUJÚ NÚDZOVÚ SITUÁCIU, PRESTAŇTE VYKONÁVAŤ MERANIA A VOLAJTE 112. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE VŠETOK OBSAH, VRÁTANE UPOZORNENÍ, POSKYTOVANÝ PROSTREDNÍCTVOM NÁŠHO OBSAHU ANÁSTROJOV SLÚŽI AKO NEZÁVISLÉ LEKÁRSKE PORADENSTVO/LIEČBA ANENAHRÁDZA KONZULTÁCIE S KVALIFIKOVANÝMI ZDRAVOTNÍCKYMI PRACOVNÍKAMI, KTORÍ POZNAJÚ VÁŠ OSOBITÝ  ZDRAVOTNÝ STAV. SPOLOČNOSŤ 365CARE.IO NIE JE ZAPOJENÁ V MEDICÍNSKEJ PRAXI. 

19. OBSAH A ZODPOVEDNOSŤ TRETEJ STRANY

Tieto Podmienky sa vzťahujú iba na používanie Služieb. Aplikácia Telemon umožňuje prístup k službám a webovým stránkam tretích strán vrátane portálu Telemon, liekovej banky („externé služby“). Nemáme žiadnu kontrolu nad externými službami, apreto  365care.io, jej dodávatelia a poskytovatelia licencií, zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za Vaše používanie týchto externých služieb. Akýkoľvek odkaz na inú stránku alebo v rámci produktov Telemon na inú stránku, neznamená schválenie takejto stránky. Neposkytujeme žiadny úsudok ani záruku, pokiaľ ide o presnosť, časovú náročnosť alebo vhodnosť obsahu akejkoľvek stránky, na ktorú môžeme odkazovať, a nepreberáme za to žiadnu zodpovednosť. V rozsahu, v akom sa rozhodnete používať takéto externé služby, súhlasíte s tým, že ich budete používať na vlastné riziko a ste výhradne zodpovední za dodržiavanie všetkých platných zákonov. 365care.io má právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť, odstrániť, deaktivovať alebo uvaliť obmedzenia prístupu alebo limity pre akékoľvek externé služby bez upozornenia alebo zodpovednosti voči Vám.

Váš telekomunikačný operátor, výrobca a predajca Vášho mobilného zariadenia, vývojár operačného systému pre Vaše mobilné zariadenie, prevádzkovateľ akéhokoľvek obchodu s aplikáciami, trhoviska alebo podobnej služby, prostredníctvom ktorej získate aplikáciu Telemon, a ich príslušné pridružené spoločnosti, dodávatelia a poskytovatelia licencií nie sú v súlade s týmito Podmienkami a nevlastnia osobnú aplikáciu Telemon a nie sú za ňu zodpovední. Zodpovedáte za dodržiavanie všetkých obchodných podmienok k aplikáciám a iných platných zmluvných podmienok na týchto alebo iných stránkach alebo službách. 

20. ODŠKODNENIE 

Súhlasíte s tým, že budete hájiť záujmy nás a našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých príslušných orgánov, pred akýmikoľvek možnými stratami, škodami, zodpovednosťou, nárokmi alebo požiadavkami, vrátane, poplatkov a výdavkov za právne zastupovanie a účtovníctvo, ktoré spôsobí tretia strana v dôsledku alebo vyplývajúc z: (1) používania Služieb; (2) porušenia týchto Podmienok; (3) akéhokoľvek porušenia Vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto Podmienkach; (4) Vášho porušenie práv tretej strany vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva, akéhokoľvek nároku na zranenie, smrť alebo poškodenie majetku alebo stratu údajov, ktoré ste Vy (alebo neoprávnení používatelia používajúci Váš účet) prenášali, nahrávali, sťahovali, ukladali, spravovali alebo akýmkoľvek iným spôsobom k nim pristupovali pomocou Služieb; (5) akéhokoľvek zjavného škodlivého aktu voči inému používateľovi Služieb, s ktorým ste sa spojili prostredníctvom Služieb. Vyhradzujeme si z Vašej strany právo na odškodnenie všetkých nákladov, ktoré môžu vyplynúť z vyššie uvedeného vrátane účasti na nákladoch vyplývajúcich z našej obhajoby.

 

21. ÚDAJE POUŽÍVATEĽA

Uchovávame údaje, ktoré zadávate do Služieb na účely riadenia výkonu Služieb, ako aj údaje týkajúce sa Vášho používania Služieb. Aj napriek pravidelnému zálohovaniu údajov, nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky údaje, ktoré zadávate alebo ktoré súvisia s akoukoľvek činnosťou, ktorú ste vykonali pomocou Služieb. Nenesieme voči Vám žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie takýchto údajov. 

22. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Využívanie Služieb, posielanie e-mailov a vypĺňanie online formulárov predstavujú elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú Vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a v rámci Služieb, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia mohla byť písomná. TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A ĎALŠÍCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMOV OTRANSAKCIÁCH INICIOVANÝCH ALEBO DOKONČENÝCH NAMI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB. 

 

23. RÔZNE

Tieto Podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré  zverejňujeme v Službách alebo v súvislosti so Službami, predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi Vami a nami. 

Na zamedzenie pochybností, v prípade, že subjekt, ako ste Vy alebo Váš partner, manžel/manželka alebo zamestnávateľ, univerzita (ďalej len “sponzor programu”) platí za Služby vo vašom mene, a má samostatnú písomnú dohodu so spoločnosťou 365care.io priamo súvisiacu s poskytovaním Služieb, bude táto písomná dohoda uprednostnená v prípade akéhokoľvek rozporu s týmito Podmienkami.  

Tieto Podmienky platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Všetky naše práva a povinnosti môžeme kedykoľvek postúpiť iným. Nezodpovedáme ani neručíme za žiadnu stratu, škodu, oneskorenie alebo nečinnosť spôsobenú akoukoľvek príčinou, ktorú nemôžeme primerane ovplyvniť.  

Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie Podmienok, alebo ich časť,  je nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie alebo ich časť sa považuje za oddeliteľné od týchto Podmienok a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení.  

24. KONTAKT

Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa Služieb alebo získať ďalšie informácie týkajúce sa používania Služieb, kontaktujte nás: 

365care.io
divízia Goldman Systems
E-mail: telemon@365care.io

Telemon a 365care.io sú registrované ochranné známky spoločnosti Goldmann Systems a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovensko. Apple a App Store sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách a regiónoch. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Slovné označenie a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou 365care.podlieha licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.