Zásady ochrany osobných údajov

Divízia 365care.io spoločnosti Goldmann systems (ďalej len “Spoločnosť“, “365care.io“, “my“, “naše” alebo “nás“) rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa ho chrániť prostredníctvom dodržiavania týchto zásad ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania, údržby, ochrany a zverejňovania určitých informácií v súvislosti s používaním https://www.365 care.io nášho webového prostredia (ďalej len “Webovej stránky“), portálového backendu a mobilnej aplikácie Telemon personal (ďalej len “Aplikácia“), zariadení, produktov, služieb, portálov a iných súvisiacich materiálov a technológií (Webová stránka a Aplikácia ďalej len “Služby“).

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie, ktoré zhromažďujeme:

 • Na Webovej stránke a v Aplikácii;
 • Prostredníctvom našich Služieb;
 • Prostredníctvom telefónu, e-mailu, videa, textových správ a iných elektronických správ medzi vami a našimi Službami;
 • Pri interakcii s našimi reklamami a aplikáciami na webových stránkach a službách tretích strán, ak tieto aplikácie alebo reklama obsahujú odkazy na tieto zásady.

Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na informácie zhromaždené:

 • a získané od nás iným spôsobom, vrátane iných webových stránok prevádzkovaných 365care.io alebo treťou stranou;
 • treťou stranou, a to aj prostredníctvom akejkoľvek aplikácie alebo obsahu (vrátane reklamy), ktorý môže odkazovať na služby alebo byť prístupný prostredníctvom služieb.

365care.io je technologická spoločnosť, nie lekárska organizácia. Akékoľvek telemedicínske konzultácie získané prostredníctvom Webovej stránky, Aplikácie alebo Služieb poskytujú nezávislí lekári (ďalej len „Poskytovateľ“). Za oboznámenie s dokumentom o ochrane osobných údajov, v ktorom je opísané zhromažďovanie a používanie vašich zdravotných informácií, je zodpovedný Poskytovateľ, nie spoločnosť 365care.io.

Dokument Zásady ochrany osobných údajov vám pomôže pochopiť vaše práva a možnosti ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami a postupmi, nepoužívajte naše Služby. Ak máte prístup k Službám alebo ich používate, súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť. Následné používanie Služieb po vykonaní zmien sa považuje za súhlas s týmito zmenami, preto pravidelne kontrolujte aktuálnu verziu dokumentu Zásady ochrany osobných údajov. V prípade otázok kontaktujte telemon@365care.io.

ZHRNUTIE KĽÚČOVÝCH BODOV

Tento súhrn poskytuje kľúčové body z našich Zásad ochrany osobných údajov, ďalšie podrobnosti o ktorejkoľvek z týchto tém môžete zistiť kliknutím na odkaz v bodoch nižšie uvedeného obsahu.

Aké osobné údaje spracovávame? Osobné údaje spracovávame v závislosti od toho ako komunikujete s 365care.io, ako a aké Služby Spoločnosti využívate a od vašich rozhodnutí.

Spracovávame citlivé osobné údaje? V prípade potreby môžeme spracúvať citlivé osobné údaje s vaším súhlasom alebo len ak to povoľujú platné zákony.

Dostávame nejaké informácie od tretích strán? Áno, informácie zhromaždené tretími stranami o vašom používaní Služieb. Napríklad poskytovateľov analytických služieb na analýzu toho, ako využívate Služby, a to za účelom ich vylepšenia.

Ako spracovávame vaše údaje? Údaje spracovávame na účely poskytovania, zlepšovania a spravovania našich Služieb, komunikáciu s vami, v záujme bezpečnosti predchádzať podvodom a v súlade so zákonom. Vaše údaje môžeme s vaším súhlasom spracovávať aj na iné účely.

Kedy, prečo a s ktorými stranami zdieľame osobné údaje? Môžeme zdieľať informácie v špecifických situáciách a s konkrétnymi tretími stranami.

Ako uchovávame vaše osobné údaje v bezpečí? Máme zavedené organizačné a technické procesy a postupy na ochranu vašich osobných údajov. Žiadny elektronický prenos cez internet ani technológia ukladania informácií však nie sú 100% bezpečné, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, počítačoví zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú schopné prekonať naše zabezpečenie a neoprávnene zhromažďovať, pristupovať , kradnúť alebo upravovať vaše osobné údaje.

Aké sú vaše práva? Zákon o ochrane osobných údajov prislúchajúci krajine, v ktorej sa nachádzate, môže znamenať, že máte určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov.

Ako môžete uplatniť svoje práva? Najjednoduchší spôsob na uplatnenie svojich práv, je navštíviť stránku 365care.io alebo nás kontaktovať. Každú žiadosť posúdime osobitne a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

OBSAH 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

ZHRNUTIE KĽÚČOVÝCH BODOV 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?
 2. AKO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 3. O AKÉ PRÁVNE ZÁKLADY SA OPIERAME PRI SPRACOVÁVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?? 
 4. KEDY A S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE NA SLEDOVANIE?
 6. AKO SPRACOVÁVAME VAŠE PRIHLÁSENIA NA SOCIÁLNE SIETE?
 7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 8. AKO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V BEZPEČÍ?
 9. ZHROMAŽDUJEME OSOBNÉ ÚDAJE OD NEPLATÝCH? 
 10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV? 
 11. OVLÁDANIE PRE FUNKCIU “NESLEDOVAŤ”
 12. AKTUALIZÁCIE DOKUMENTU ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 13. KONTAKT
 14. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽDUJEME?

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME? 

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, pri registrácii, keď prejavíte záujem získať informácie o 365care.io alebo našich produktoch či Službách, keď sa využívate Služby, alebo keď nás inak kontaktujete.

Vami poskytnuté osobné údaje. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a so Službami, Od vašich povolení, produktov a funkcií, ktoré používate.

Pred zadaním objednávky prostredníctvom našej Aplikácie môžete byť požiadaní o poskytnutie finančných informácií. Váš Poskytovateľ nám môže poskytnúť vašu zdravotnú anamnézu a komunikáciu medzi vami a vaším Poskytovateľom, vrátane, ale nie výlučne, informácie zhromaždené pri poskytovaní podpory alebo monitorovania súvisiaceho s používaním Služieb, ako sú informácie o meraní vitálnych funkcií zhromaždené prostredníctvom digitálnych zdravotníckych technológií, prieskumov, vami nasnímané a nahrané fotografie alebo fotografie nahrané počas videokomunikácie s vaším Poskytovateľom.

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Služieb, môžu byť uchovávané alebo spojené s Osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme inými spôsobmi alebo ktoré získavame od tretích strán, ako je váš Poskytovateľ alebo Zariadenie.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať:

 • meno
 • telefónne číslo
 • emailovú adresu
 • korešpondenčnú adresu
 • dátum narodenia
 • pohlavie
 • kontaktné alebo autentifikačné údaje
 • číslo kreditnej alebo debetnej karty (pre nákup produktov).

Citlivé osobné údaje

Ak je to potrebné a ak to povoľuje zákon, na základe vášho súhlasu, spracovávame tieto citlivé údaje:

 • zdravotné a lekárske informácie

Prihlasovacie údaje do sociálnych sietí

Poskytujeme vám možnosť zaregistrovať sa u nás pomocou údajov vášho existujúceho účtu na sociálnych sieťach, ako napríklad váš účet na Facebooku, Google, Apple ID alebo iný účet na sociálnych sieťach. Ak sa rozhodnete zaregistrovať týmto spôsobom, budeme zhromažďovať informácie popísané nižšie, v časti s názvom „AKO ZAOBCHÁDZAME S VAŠIMI PRIHLÁSENIAMI DO SOCIÁLNYCH SIETÍ?“

Údaje o Aplikácii

Ak používate našu aplikáciu, po udelení súhlasu, môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • Prístup k mobilnému zariadeniu. Môžeme požiadať o prístup alebo povolenie k určitým funkciám vášho mobilného zariadenia, vrátane bluetooth, pripomienok, mikrofónu, fotoaparátu, účtov sociálnych sietí a ďalších funkcií. Ak chcete zmeniť náš prístup alebo zamedziť povoleniu, môžete tak urobiť v nastaveniach svojho zariadenia.
 • Informácie mobilného zariadenia. Automaticky zhromažďujeme informácie o zariadení (ID mobilného zariadenia, model, výrobca), operačný systém, informácie o verzii a konfigurácii systému, identifikačné čísla zariadenia a aplikácie, typ a verziu prehliadača, model hardvéru poskytovateľa internetových služieb a/alebo mobilného operátora a adresu internetového protokolu (IP) (alebo proxy servera). Ak používate Aplikáciu, zhromažďujeme aj informácie o telefónnej sieti spojenej s vaším mobilným zariadením, operačnom systéme alebo platforme vášho mobilného zariadenia, type mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečnom ID vášho mobilného zariadenia a informácie o funkciách Aplikácie, ku ktorým ste pristupovali.
 • Push notifikácie. Môžeme požiadať o zasielanie upozornení push týkajúcich sa vášho účtu alebo určitých funkcií Aplikácie. Ak sa chcete odhlásiť z prijímania týchto typov oznámení, môžete ich vypnúť v nastaveniach svojho zariadenia.

Tieto informácie sú potrebné predovšetkým na udržiavanie bezpečnosti a prevádzky Aplikácie, na riešenie problémov a na účely našej internej analýzy a vykazovania.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a ste povinný nás informovať o akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov.

Automaticky zhromažďované osobné údaje

V skratke: Niektoré informácie, ako je vaša adresa internetového protokolu (IP) a/alebo vlastnosti prehliadača a zariadenia, sa zhromažďujú automaticky, v čase, kedy využívate Služby.

Určitý typ informácií zhromažďujeme automaticky, v čase, kedy navštevujete či používate Služby. Tieto informácie zahŕňajú informácie o zariadení a používaní, ako napríklad vašu IP adresu, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, informácie o spárovaných zdravotníckych zariadeniach, odkazujúce adresy URL, názov zariadenia, krajinu, polohu, informácie ako a kedy používate naše Služby, a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú potrebné na udržiavanie bezpečnosti a prevádzky Služieb a na naše interné analytické účely a vykazovanie. Zhromažďujeme tiež informácie prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

 • Údaje z plánov meraní a používaní sú informácie týkajúce sa Služieb, diagnostiky a používania, ktoré sú zaznamenávané do plánov meraní, naše servery ich automaticky zhromažďujú v čase, kedy pristupujete k Službám alebo ich používate. V závislosti od toho, ako s nami komunikujete, môžu údaje z plánov meraní zahŕňať údaje o návštevnosti, polohu, plány meraní, údaje o kliknutiach, IP adresu, informácie o zariadení, typ prehliadača a nastavenia a informácie o vašej aktivite v Službách (napríklad dátumové/časové stopy spojené s vaším používaním, zobrazenými stránkami a súbormi, vyhľadávaniami a inými akciami, ktoré vykonávate, ako sú napríklad funkcie, ktoré používate), informácie o udalostiach zariadenia (ako je aktivita systému, chybové hlásenia a nastavenia hardvéru).
 • Údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, mobilnom zariadení, spárovaných zdravotníckych zariadeniach, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup k Službám. V závislosti od používaného zariadenia môžu tieto údaje o zariadení zahŕňať aj informácie, ako je vaša IP adresa (alebo proxy server), identifikačné čísla zariadenia a Aplikácie, poloha, typ prehliadača, model hardvéru, poskytovateľ internetových služieb a/alebo mobilný operátor, informácie o verzii Aplikácie, operačný systém a informácie o konfigurácii systému.
 • Údaje o polohe vášho zariadenia. To, koľko informácií zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám. Môžeme napríklad používať GPS a iné technológie na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám oznamujú vašu aktuálnu polohu (na základe vašej IP adresy). Prístupu k týmto informáciám môžete zamedziť odmietnutím alebo vypnutím nastavenia polohy vo vašom zariadení. Ak sa však rozhodnete odmietnuť, možno nebudete môcť používať určité funkcie služieb. Ak nechcete, aby sme tieto informácie zhromažďovali, nesťahujte si Aplikáciu alebo ju odstráňte zo svojho zariadenia.
 • Uložené informácie a súbory. Aplikácia zhromažďuje metadáta a ďalšie informácie spojené s odoslanými fotografiami a obrázkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky, môžu obsahovať osobné údaje alebo ich môžeme uchovávať či spájať s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme iným spôsobom alebo získavame od tretích strán.

Informácie, ktoré zhromažďujeme od tretích strán

Dostávame informácie o tom ako používate Služby, ktoré zhromažďujú tretie strany. Máme možnosť využívať poskytovateľov analytických služieb na analýzu toho, ako využívate Služby, aby sme mohli vylepšovať a ponúknuť lepšie služby našim klientom. Tretie strany môžu používať súbory cookie, webové signály a iné technológie na zhromažďovanie informácií o vašom používaní Služby a iných webových stránok, ktoré môžu zahŕňať sledovanie v čase a na vašej IP adrese webového prehliadača, zobrazených stránkach, času stráveného na stránkach, kliknutých odkazoch a informácií o konverzii. Tretie strany môžeme tiež využiť ako vašu zákaznícku podporu, ktorá nám sprostredkováva informácie, aby sme vám mohli pomôcť pri používaní našej Služby.

 1. AKO SPRACUJEME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame z rôznych dôvodov v závislosti od toho, ako komunikujete a využívate naše Služby:

 • aby ste si mohli vytvoriť a prihlásiť sa do svojho účtu, ako aj udržiavať svoj účet v prevádzkovom stave.
 • aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.
 • aby sme odpovedali na vaše otázky a vyriešili akékoľvek potenciálne problémy, ktoré by ste mohli mať s požadovanými službami.
 • Na spracovanie, plnenie, podporu a správu transakcií a objednávok na Vami objednané Služby.
 • ak sa rozhodnete použiť niektorú z našich ponúk, ktoré umožňujú komunikáciu s iným používateľom.
 • Ak chcete požiadať o spätnú väzbu. V prípade potreby môžeme spracovať vaše informácie, aby sme si vyžiadali spätnú väzbu a kontaktovali vás v súvislosti s používaním našich Služieb.
 • Osobné údaje, ktoré nám pošlete, môžeme spracovávať na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť. (Ďalšie informácie nájdete v časti „AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?“ nižšie).
 • Keď sa domnievame, že je to potrebné na identifikáciu trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní, na vyhodnotenie a zlepšenie našich Služieb, produktov, marketingu a vašich skúseností.
 • ak je to potrebné na vyžiadanie spätnej väzby a na kontaktovanie vás v súvislosti s používaním našich služieb.
 • aby sme lepšie pochopili, ako poskytovať marketingové a propagačné kampane, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie.
 • aby sme splnili naše zákonné povinnosti, reagovali na právne požiadavky a uplatnili, ustanovovali alebo obhájili naše zákonné práva.
 • V rámci úsilia o zabezpečenie našich služieb vrátane monitorovania a prevencie podvodov.
 • Na akýkoľvek iný účel s vaším súhlasom.

365care.io používa a zverejňuje citlivé osobné údaje len tak, ako je to uvedené v dokumente Zásady ochrany osobných údajov a zhromažďuje len tie citlivé osobné údaje, ktoré potrebujeme na vykonávanie Služieb a na to, aby sme mohli odpovedať vám alebo vášmu Poskytovateľovi alebo Zariadeniu. Vaše citlivé osobné údaje používame, aby sme vás kontaktovali v rozsahu povolenom zákonom, aby sme vám poskytli požadované Služby. Vaše informácie môžeme kombinovať s inými informáciami o vás, ktoré máme k dispozícii, vrátane informácií z iných zdrojov. Citlivé osobné údaje sa bez vášho súhlasu nepoužijú na žiadny iný účel, vrátane marketingu.

 1. O AKÉ PRÁVNE ZÁKLADY SA OPIERAME PRI SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Platné právne základy, o ktoré sa opierame pri spracovávaní vašich osobných údajov:

 • Súhlas. Vaše údaje môžeme spracovávať, len ak ste nám dali súhlas na použitie vašich osobných údajov na konkrétny účel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 
 • Plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, keď sa domnievame, že je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám, vrátane poskytovania našich Služieb, alebo len na vašu žiadosť ešte pred uzatvorením zmluvy s vami. 
 • Oprávnený záujem. Vaše údaje môžeme spracovávať, ak sa domnievame, že je to primerane potrebné na dosiahnutie našich legitímnych obchodných záujmov a rovnako tieto záujmy neprevažujú nad vašimi záujmami, základnými právami a slobodami. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať napríklad na účely: 
 • zasielania informácií používateľom o špeciálnych ponukách a zľavách na naše produkty a Služby
 • vytvárania a zobrazovania personalizovaného a relevantného reklamného obsahu pre našich používateľov
 • analyzovania spôsobu používania našich Služieb, aby sme ich mohli vylepšiť s cieľom zaujať a udržať si používateľov
 • podpory našich marketingových aktivít
 • predchádzania podvodným činnostiam a diagnostikovania problémov
 • pochopenia, ako používatelia používajú naše produkty a Služby, aby sme mohli poskytovať užívateľsky priateľské prostredie
 • Právne povinnosti. Vaše údaje môžeme spracovávať, ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, napríklad na spoluprácu s orgánom činným v trestnom konaní alebo regulačným orgánom, na uplatnenie alebo obhajobu našich zákonných práv alebo na zverejnenie vašich údajov ako dôkazov v súdnom spore, do ktorého sme zapojení.
 • Životu ohrozujúci záujem. Vaše informácie môžeme spracovávať, ak sa domnievame, že je to nevyhnutné na ochranu vašich životu ohrozujúcich záujmov alebo životu ohrozujúcich záujmov tretej strany, napríklad v situáciách zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby.

 1. KEDY A S KÝM ZDIEĽAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje nezdieľame, nepredávame ani nezverejňujeme na iné účely, ako sú uvedené v tomto dokumente Zásady ochrany osobných údajov. Môžeme však zverejňovať štatistické údaje o používateľoch, ktoré neidentifikujú žiadnu osobu, a to bez obmedzenia.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré zhromažďujeme, môžeme zverejniť len spôsobom uvedeným v tomto dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

V nevyhnutnom prípade budeme zdieľať vaše osobné údaje v nasledujúcich situáciách:

 • Prevody podnikov. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo previesť kupujúcemu alebo inému nástupcovi v súvislosti so zlúčením, splynutím, predajom, reštrukturalizáciou, reorganizáciou, zrušením alebo iným predajom alebo prevodom niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako pokračujúci podnik alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú medzi prevedenými aktívami aj osobné údaje používateľov našich Služieb.
 • Poskytovateľovi, zariadeniu a/alebo tímu zdravotnej starostlivosti na účely zdravotnej starostlivosti.
 • Našim pridruženým spoločnostiam, zmluvným partnerom, poskytovateľom služieb a iným tretím stranám, ktoré využívame na podporu nášho podnikania a ktoré sú viazané zmluvnými povinnosťami uchovávať osobné údaje v tajnosti a používať ich len na účely, na ktoré im ich poskytujeme. Služby poskytované týmito organizáciami zahŕňajú poskytovanie služieb IT a podpory infraštruktúry.
 • Na akýkoľvek iný účel, o ktorom sme vás informovali pri poskytovaní osobných údajov.
 • Za účelom splnenie súdneho príkazu, zákona alebo právneho postup.
 • Na využívanie a uplatnenie našich Podmienok používania https://www.365care.io/terms-and-conditions na základe zmlúv s vašim poskytovateľom alebo zariadením a to na účely fakturácie.
 • Ak sa domnievame, že je to nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti 365care.io, našich zákazníkov alebo iných. To predstavuje výmenu osobných údajov s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi a zníženie úverového rizika.
 • predajcom tretích strán, poskytovateľom Služieb, zmluvným partnerom, ktorí pre nás vykonávajú Služby v našom mene a na túto prácu potrebujú prístup k takýmto informáciám. S našimi tretími stranami máme uzavreté zmluvy, ktorých obsahom je zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. To znamená, že nemajú právo s vašimi osobnými údajmi disponovať, zdieľať ich či inak s nimi narábať, pokiaľ sme im to výslovne neprikázali.
 • S vaším súhlasom.

 1. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA

Súbory cookie a podobné technológie sledovania môžeme používať na prístup k určitým typom informácií alebo ich ukladanie pri každej interakcii s našou webovou stránkou a Aplikáciou prostredníctvom počítača alebo mobilného zariadenia. V počítači môžete odmietnuť prijímanie súborov cookie aktivovaním príslušného nastavenia vo svojom prehliadači a podobné možnosti môžete mať aj v mobilnom zariadení v nastaveniach operačného systému alebo prehliadača. Ak však zvolíte toto nastavenie, môže sa stať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam našej webovej stránky alebo Aplikácie.

Analytické služby. Na zhromažďovanie určitých informácií týkajúcich sa vášho používania Aplikácie používame službu Google Analytics, službu na analýzu webových a mobilných aplikácií poskytovanú spoločnosťami Google, Inc. a Appsflyer. Tieto analytické služby sú integrované do našej Aplikácie, aby nám pomohli analyzovať, ako používatelia používajú našu Aplikáciu.

 1. AKO SPRACOVÁVAME PRIHLASOVACIE ÚDAJE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH?

Naše Služby ponúkajú možnosť registrácie a prihlásenia do Aplikácie pomocou údajov vo vašom účte na sociálnych sieťach. V prípade ak takýto prenos povolíte, budeme dostávať určité informácie o vašom profile od vášho poskytovateľa sociálnych sietí. Informácie o vašom profile, ktoré dostaneme, sa môžu líšiť v závislosti od príslušného poskytovateľa sociálnych sietí, ale spravidla budú zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, zoznam priateľov a profilovú fotografiu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť na takejto platforme sociálnych sietí.

Informácie, ktoré získame, použijeme len na účely, ktoré sú obsahom tohoto dokumentu Zásady ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že nekontrolujeme a nenesieme zodpovednosť za iné použitie vašich osobných údajov vaším poskytovateľom sociálnych sietí.

 1. AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu, ktorá je nevyhnutná na účely uvedené v tomto dokumente Zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky). Žiadny iný účel uvedený v tomto dokumente nebude vyžadovať, aby sme uchovávali vaše osobné údaje dlhšie ako jeden (1) mesiac od obdobia nečinnosti vášho užívateľského účtu.

Ak nemáme žiadnu oprávnenú obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, takéto údaje vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), potom vaše osobné údaje bezpečne uložíme a izolujeme od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, a to po dobu, kým nebude možné ich vymazať.

 1. AKO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE V BEZPEČÍ?

Zaviedli sme vhodné a primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti všetkých osobných údajov, ktoré spracovávame, pred stratou, neoprávneným prístupom, použitím, zmenou a zverejnením. Pre informácie, ktoré odosielame a prijímame používame technológiu šifrovania. Napriek našim bezpečnostným opatreniam a snahám o zabezpečenie vašich osobných údajov však nie je možné zaručiť stopercentnú bezpečnosť žiadneho elektronického prenosu cez internet ani technológie na ukladanie informácií, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, počítačoví zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú môcť prekonať naše zabezpečenie a neoprávnene zhromažďovať, pristupovať, odcudziť alebo upravovať vaše osobné údaje. Aj keď robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje, prenos osobných údajov do našich služieb a z nich je na vaše vlastné riziko. K službám by ste mali pristupovať len v zabezpečenom prostredí. Ak ste si zvolili heslo na používanie našej aplikácie, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Žiadame vás, aby ste svoje heslo nikomu neposkytovali. Nezodpovedáme za obchádzanie akýchkoľvek nastavení ochrany osobných údajov alebo bezpečnostných opatrení obsiahnutých v Službách.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE NEPLNOLETÝCH OSÔB?

Vedome nespracovávame údaje osôb mladších ako 18 rokov. Ak máte menej ako osemnásť rokov a chcete si vytvoriť účet na 365care.io, vytvára ho váš zákonný zástupca, poskytne vaše osobné údaje a súhlasí s našimi Podmienkami používania a dokumentom Zásady ochrany osobných údajov vo vašom mene. Ak sa dozvieme, že osobné údaje používateľov mladších ako 18 rokov boli zhromaždené bez dohľadu a súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov neplnoletej osoby, účet deaktivujeme a prijmeme primerané opatrenia na okamžité odstránenie takýchto údajov z našich záznamov.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Podľa platných zákonov máte určité práva na ochranu osobných údajov:

 • žiadať o prístup k vašim osobným údajom a ich kópii,
 • žiadať o opravu alebo vymazanie,
 • obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, prípadne o právo na prenos údajov.

Za určitých okolností máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Takúto požiadavku môžete podať na adrese telemon@365care.io. Každú žiadosť posúdime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame nezákonne, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov.

Odvolanie súhlasu: Pri spracovávaní vašich osobných údajov sa spoliehame na váš súhlas, ktorý môže byť výslovný a/alebo implicitný v závislosti od platných právnych predpisov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti “AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO DOKUMENTOM?” nižšie. Upozorňujeme, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu, a ak to platné zákony umožňujú, neovplyvní to spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracovania ako je súhlas.

Odhlásiť sa z odberu našich marketingových a propagačných informácií môžete kedykoľvek, kliknutím na odkaz odhlásenie v nami zasielaných e-mailoch alebo nás môžete kontaktovať pomocou údajov uvedených v časti ” AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO DOKUMENTOM?” nižšie. V takom prípade budete vyradení z marketingových zoznamov. Môžeme s vami však naďalej komunikovať – napríklad vám posielať správy súvisiace so službami, ktoré sú potrebné na správu a používanie vášho účtu, reagovať na žiadosti o služby alebo na iné nemarketingové účely.

Informácie o účte

Ak by ste kedykoľvek chceli skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo zrušiť svoj účet, môžete:

 • skontrolovať a zmeniť svoje osobné údaje prihlásením sa na našu webovú stránku alebo do Aplikácie a navštívením profilovej stránky Aplikácie. Prostredníctvom kontaktných údajov nás môžete informovať o zmenách alebo chybách v osobných údajoch, aby ste sa uistili, že sú úplné, presné a čo najaktuálnejšie, alebo aby ste vymazali svoj účet.

Na základe vašej žiadosti o zrušenie vášho účtu deaktivujeme alebo vymažeme váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie si však môžeme ponechať v našich súboroch, aby sme predišli podvodom, odstraňovali problémy, pomáhali pri vyšetrovaní, presadzovali naše právne podmienky a/alebo dodržiavali príslušné zákonné požiadavky.

Väčšina webových prehliadačov je prednastavená na prijímanie súborov cookie. Je možné nastaviť váš prehliadač tak, aby odstraňoval súbory cookie či ich odmietal. Ak sa rozhodnete odstrániť súbory cookie alebo odmietnuť súbory cookie, môže to ovplyvniť určité funkcie Služieb. Môžete tiež odmietnuť reklamu založenú na záujmoch inzerentov v Službách.

 1. OVLÁDANIE PRE FUNKCIE “NESLEDOVAŤ”

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track (“DNT”) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste vyjadrili svoje preferencie týkajúce sa ochrany osobných údajov, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní internetu nesledovali a nezhromažďovali. V súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý budeme musieť dodržiavať, o postupe vás informujeme v revidovanej verzii dokumentu Zásady ochrany osobných údajov.

 1. AKTUALIZÁCIE DOKUMENTU ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Dokument aktualizujeme podľa potreby. Aktualizovaná verzia bude označená dátumom „Revidované“ a nadobudne účinnosť hneď, ako bude zverejnená. Dátum poslednej revízie týchto Zásad ochrany osobných údajov je uvedený v hornej časti stránky. Ak vykonáme podstatné zmeny v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, informujeme vás zverejnením výrazného oznámenia o takýchto zmenách, alebo vám pošleme upozornenie e-mailom na evidovanú e-mailovú adresu.

 1. MAJÚ OBYVATELIA VIRGÍNIE ŠPECIFICKÉ PRÁVA NA SÚKROMIE?

Ak máte otázky alebo pripomienky k dokumentu Zásady ochrany osobných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresu telemon@365care.io.

 1. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽDUJEME?

Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré sme zhromaždili, zmeniť tieto údaje alebo ich vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail:

365care.io
Divízia Goldman Systems
Email: telemon@365care.io