Podmínky použití

Aktualizováno: 15. května 2023

Tyto Právní podmínky představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi Vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu (dále jen „Vy“), a Vaším přístupem a používáním těchto Služeb.

V Podmínkách používání (dále jen „Podmínky používání“ jinak „Právní podmínky“). divizi 365care.io společnosti Goldmann Systems („365care.io“ jinak „Společnost“ nebo také „my“ , „náš“ , „nás“), poskytujeme a provozujeme Služby které odkazují na tyto Podmínky používání a Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (dále pouze „Podmínky“ a „Služby“), jakož i další související produkty a služby s nimi spojené.

Tyto podmínky obsahují závazná ustanovení, která omezují naši odpovědnost a opravné prostředky, které v případě řešení sporů, včetně ustanovení, Vás opravňují ke vznesení nároků na individuálním základě a nikoli jako součást hromadné nebo zastupitelské žaloby nebo řízení.

Souhlasíte, že kliknutím na pole „Přijmout a pokračovat“ tedy přístupem ke Službám, jste si přečetli, porozuměli a souhlasili s tím, že budete vázáni všemi těmito Právními podmínkami. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI, POTOM NEMÁTE PRÁVO VYUŽÍVAT SLUŽBY.

Ty doplňující podmínky nebo dokumenty, které se mohou v čase měnit, jsou zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, kdykoli provést změny nebo úpravy Právních podmínek. O jakýchkoli změnách vás upozorníme aktualizací data „Poslední aktualizace“ Právních podmínek. Nejsme povinni zasílat konkrétní oznámení o každé takové změně. Za závazné se považuje aktuální znění Právních podmínek. Máme za to, že následným používáním Služby po datu zveřejnění upravených Právních podmínek jste byli o změnách informováni a se změnami souhlasíte.

OBSAH

 1. SLUŽBY 
 2. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB 
 3. PODMÍNKY PRO OBCHODNÍHO PARTNERA
 4. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI 365CARE.IO 
 5. POVINNOSTI DOTKNUTÉ OSOBY 
 6. PODMÍNKY UKONČENÍ
 7. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
 8. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE 
 9. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 
 10. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELI
 11. PŘÍSPĚVKOVÁ LICENCE
 12. ŘÍZENÍ SLUŽEB
 13. PLATNOST A UKONČENÍ
 14. POZASTAVENÍ A ZMĚNY
 15. PRÁVO A JURISDIKCE
 16. KOREKCE
 17. PROHLÁŠENÍ
 18. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
 19. OBSAH A ODPOVĚDNOST TŘETÍ STRANY
 20. ODŠKODNĚNÍ
 21. ÚDAJE UŽIVATELE
 22. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY
 23. RŮZNÉ
 24. KONTAKT 

 1. SLUŽBY

Informace poskytnuté při používání Služeb nejsou určeny k distribuci nebo použití žádnou osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo předpisy, nebo které by nás podmínily jakýmkoli registračním požadavkem v rámci takové jurisdikce nebo země . Proto osoby, které se rozhodnou přistupovat ke Službám z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výlučně zodpovědné za dodržování místních zákonů a to v rozsahu, v jakém se uplatňují místní zákony.

Tyto Podmínky se vztahují na používání všech služeb. Žádnou ze Služeb nelze používat způsobem, který je v rozporu s Podmínkami nebo všemi příslušnými nařízeními a jinými zákony. Služby, které se řídí těmito Podmínkami, jsou popsány níže:

(a) Osobní mobilní aplikace Telemon personal (dále jen „Telemon“). Telemon vám poskytne podrobné pokyny, jak používat zdravotnické prostředky pro měření fyziologických funkcí v oblasti zdraví, možnosti shromažďování lékařských údajů, jejich vizualizaci, sdělovací služby a sociální funkce, jako jsou diskuse. Pokud používáte Telemon, výsledky se automaticky zobrazí na Vašem kompatibilním mobilním zařízení prostřednictvím připojení BLUETOOTH ke spárovaným zdravotnickým zařízením.

(b) Telemon ID a bezpečnost údajů. Tento produkt Telemon umožňuje registrovaným osobám, které se rozhodnou zakoupit si dodatečné služby, jako jsou dodatečná opatření prostřednictvím osobní mobilní aplikace Telemon, ukládat a zajišťovat své zdravotní údaje prostřednictvím služby Oracle Cloud Infrastructure certifikované HIPAA a to uzavřením smlouvy o obchodním partnerství (tzv. „BAA “). Zákon BAA je požadován k identifikaci a stanovení příslušných odpovědností službou Oracle Cloud Infrastructure a 365care.io za přiměřenou ochranu PHI v souladu se zákomon HIPAA a všemi pozměňujícími právními předpisy.

Služby nebyly schváleny SÚKL; ale interoperabilní zdravotnické prostředky byly schváleny SÚKL. SÚKL reguluje prodej zdravotnických prostředků v ČR a monitoruje bezpečnost všech regulovaných zdravotnických produktů.

Váš osobní mobilní účet Telemon

Po instalaci osobní mobilní aplikaci Telemon do mobilního zařízení a také vytvoření účtu formou registrace, se zobrazí výzva k nastavení profilu. Ve svém účtu můžete nastavit několik profilů (pro laboratoře/lékárny/poskytovatele zdravotní péče/zdravotnický personál/nemocnice) a/nebo své děti, rodinné příslušníky atp. a můžete uchovávat výsledky měření fyziologických funkcí pod kterýmkoli ze svých profilů. Telemon zobrazí historické výsledky pro každý vytvořený profil.

Vytvořením osobního účtu Telemon vyhlašujete a zaručujete následující: (a) jste dospělá osoba ve věku 18 let a více, (b) máte právní způsobilost a oprávnění k akceptaci těchto Podmínek, (c) poskytli jste přesné a úplné informace při zřizování svého účtu a vytváření profilu/ů („Registrační údaje“), (d) máte oprávnění a souhlas každého jednotlivce, pokud jste vytvořili profil jeho jménem, (e) pokud vytvoříte profil jménem jiné fyzické osoby, tato osoba si přečetla podmínky Zásad ochrany osobních údajů 365care.io, (f) podniknete všechny přiměřené kroky potřebné k uchování a aktuálnosti Registračních údajů, údaje musí být přesné a úplné.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé nebo nepřesné o sobě nebo jiných osobách, pro které vytváříte profil, nebo pokud má 365care.io důvodné podezření, že takové informace jsou nepravdivé nebo jsou nepřesné, může 365care.io okamžitě pozastavit nebo zrušit váš účet.

Důraz je kladen na zachování přísné důvěrnosti svého účtu Telemon a s ním spojených přístupových hesel, také na přísný zákaz používat stejné uživatelské jméno/a nebo heslo/á, která jsou vámi vytvořená jiným osobám. Vy sami nesete zodpovědnost za veškerou aktivitu, která se vyskytne na vašem účtu, včetně selhání při získání řádného souhlasu od osob, kterým jste účet vytvořili. Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku nesplnění těchto povinností. Přejete-li si zrušit uživatelské jméno nebo heslo, nebo se dozvíte o jakékoli ztrátě nebo neoprávněném použití uživatelského jména nebo hesla, okamžitě nás o tom informujte. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo změnit jakékoli uživatelské jméno nebo heslo a to z jakéhokoli důvodu.

2. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB 

Službu Telemon lze poskytnout pouze v zemích Evropské unie a takých zemích, ve kterých používání Služby Telemon je zákonem legální. Přístup ke Službám Telemon a/nebo obsahu může být v některých zemích mimo Evropskou unii nelegální. Pokud ke Službám přistupujete ze zemí mimo Evropskou unii, ve kterých používání Služeb Telemon není legální, činíte tak na vlastní riziko.

Jako uživatel Služeb berete na vědomí, že:

 • Je vaší zodpovědností správně používat Telemon k získání výsledků měření fyziologických funkcí. 365care.io neodpovídá za nepoužívání Telemon a také zdravotnických prostředků podle pokynů.
 • Je velmi důležité, abyste si přečetli Návod k použití zdravotnických prostředků a Návod k použití k měření specifických fyzionomických funkcí, které obsahují indikace a kontraindikace k použití takového zdravotnického prostředku.
 • Zdravotnické pomůcky je zakázáno používat k jiným účelům než je uvedeno v Návodu k použití.

Politika

Zachováváme soukromí jakýchkoli informací, které se rozhodnete poskytnout prostřednictvím Telemon. Úplný popis osobních údajů, které shromažďujeme, a způsobu, jakým tyto informace používáme, naleznete v části Zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici v Telemon a na webové stránce 365care.io.

Přečtěte si, pokud patříte mezi: POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE, ZDRAVOTNICKÉ ODBORNÍKY NEBO DOTKNUTÉ OSOBY:

Prohlašujete a zaručujete, že Telemon bude používán v souladu se všemi platnými zákony včetně příslušných státních zákonů o ochraně soukromí a bezpečnosti údajů. Pokud jste samostatně neuzavřeli smlouvu o obchodním partnerovi s 365care.io, obecně platí níže uvedené podmínky pro obchodního partnera.

3. PODMÍNKY PRO OBCHODNÍHO PARTNERA

Všeobecná ustanovení

 1. Pokud jste Dotčeným subjektem, zaměstnancem nebo jinak spřízněnou osobou Dotčeného subjektu, nebo váš přístup a/nebo používání Telemon je financován či sponzorován Dotčeným subjektem, pak jsou Podmínky týkající se Obchodního partnera součástí těchto Podmínek a platí i mezi Vámi a 365care.io. Tyto Podmínky platí, když 365care.io vytváří, přijímá, udržuje, přenáší, používá nebo zveřejňuje chráněné zdravotní informace jménem Vaší zahrnuté entity jako Obchodního partnera.
 2. Pravomoc. Pokud jste členem Dotčeného subjektu, prohlašujete a zaručujete, že Vás Dotčený subjekt seznámil o Podmínkách používání.

4. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI 365CARE.IO

Použití a zveřejnění Chráněných zdravotních informací („CHZI“)

365care.io může používat a zveřejňovat CHZI jen tak, jak to povolují nebo vyžadují tyto Podmínky nebo jak to vyžaduje zákon. 365care.io nebude používat, ani zveřejňovat CHZI přijaté od Dotčeného subjektu žádným způsobem, který by znamenal porušení zákona. 365care.io plní všechny povinnosti Dotčeného subjektu v mezích zákona o ochraně osobních údajů. 365care.io může používat nebo zveřejňovat CHZI, následovně:

 • k řízení a správě nebo k výkonu právních povinností 365care.io;
 • zveřejnit CHZI třetí straně pro účely řízení a správy 365care.io za předpokladu, že zveřejnění vyžaduje zákon nebo 365care.io získá záruky od třetí strany, které mají být CHZI zveřejněny jistoty, že třetí strana bude (1) chránit důvěrnost CHZI, (2) používat nebo dále zveřejňovat CHZI jen tak, jak to vyžaduje zákon nebo k účelu, ke kterému byly CHZI zpřístupněny třetí straně a (3) že Dotčený subjekt vyrozumí 365care.io o všech případech, při kterých si je třetí strana vědoma, že byla porušena důvěrnost CHZI;
 • k poskytování služeb agregace údajů týkajících se zdravotní péče Dotčeného subjektu, pokud to vyžadují nebo umožňují tyto podmínky;
 • k vytvoření anonymizovaných zdravotních informací, které může 365care.io použít nebo zveřejnit pro jakýkoli účel povolený zákonem;
 • k nahlášení státním nebo místním orgánům veřejného zdravotnictví, je-li to povoleno nebo požadováno;
 • na vyžádání oprávněného souhlasu nebo jiné formy povolení od jednotlivce a může používat a zveřejňovat CHZI v souladu s takovým povolením získaným od jednotlivce;
 • a to bez omezení na výzkum, jak to povolují příslušné zákony.

Ochranná opatření

365care.io používá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránila použití nebo zveřejnění CHZI jinak, než je povoleno nebo požadované Podmínkami. Kromě toho 365care.io zajišťuje administrativní, fyzické a technické záruky, které přiměřeně chrání důvěrnost, integritu a dostupnost CHZI přenášených nebo uchovávaných v elektronických médiích („EPHI“), které vytváří, přijímá, udržuje nebo přenáší jménem Dotčeného subjektu a to v souladu s dodržením bezpečnostních pravidel s ohledem na EPHI.

Nezbytné minimum

365care.io bude požadovat, používat a zveřejňovat jen minimální množství CHZI potřebné ke splnění účelu žádosti, použití nebo zveřejnění.

Zamezení

365care.io podnikne přiměřené kroky k zamezení jakéhokoli škodlivého účinku používání (který je 365care.io znám) nebo zveřejnění CHZI.

Dohoda o obchodním partnerovi

365care.io nepodnikne žádné z následujících kroků: (1) změnu definice, stavu údajů nebo použití datového prvku nebo segmentu ve standardu, kromě případů, kdy je to nutné k implementaci právní legislativy nebo k ochraně před podvodem a zneužitím, (2) přidá jakékoli datové prvky nebo segmenty do maximálně definované množiny údajů, (3) použije jakýkoli kód nebo datové prvky, které jsou buď označeny jako „nepoužité“ ve specifikaci implementace standardu nebo nejsou ve specifikaci implementace standardu, nebo (4) změní význam nebo záměr specifikace (specifikací) implementace standardu.

Subdodavatelé

365care.io uzavře písemnou dohodu, splňující zákonné požadavky s každým subdodavatelem, který vytváří, přijímá, udržuje nebo přenáší CHZI jménem 365care.io. 365care.io zajistí, aby písemná dohoda s každým subdodavatelem zavázala subdodavatele dodržovat omezení a podmínky, které jsou alespoň tak omezující jako omezení a podmínky, které se vztahují na 365care.io podle těchto Podmínek.

Informovanost

 1. Pokud se 365care.io dozví o používání nebo zpřístupnění CHZI v rozporu s těmito Podmínkami, je 365care.io povinna to neprodleně nahlásit Dotčenému subjektu.
 2. 365care.io nahlásí každý bezpečnostní incident zahrnující EPHI, o kterém se dozví, a to následujícím způsobem: (1) každý skutečný, úspěšný bezpečnostní incident bude nahlášen Dotčenému subjektu bez zbytečného odkladu a v žádném případě ne později než 30 dnů od jeho odhalení, (2) všechny pokusy o neúspěšné bezpečnostní incidenty (např. neúspěšné pokusy o přihlášení) se tímto považují za nahlášené Dotyčnému subjektu.
 3. 365care.io po zjištění porušení nezajištěných CHZI upozorní Dotčený subjekt na porušení zákona o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu a v žádném případě ne později než 30 dnů po zjištění porušení.

Přístup k CHZI

365care.io povolí přístup k CHZI do 15 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Dotčeného subjektu o přístup k CHZI o fyzické osobě nacházející se v kterémkoli konkrétním souboru záznamů Dotčeného subjektu, který eviduje 365care.io, pokud existuje. Pokud 365care.io obdrží žádost o přístup k CHZI přímo od jednotlivce, 365care.io předá takovou žádost Dotčenému subjektu do 10 pracovních dnů. Dotčený subjekt bude mít výhradní odpovědnost za rozhodování o tom, zda schválí žádost jednotlivce k přístupu CHZI.

Možné změny v CHZI

365care.io povolí a zapracuje změnu do CHZI do 15 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Dotčeného subjektu o zapracování změny do CHZI týkající se fyzické osoby, nacházející se v kterémkoli konkrétním souboru záznamů Dotčeného subjektu, který eviduje 365care.io, pokud existuje. Pokud 365care.io obdrží žádost o zapracování změny do CHZI týkající se fyzické osoby přímo od jednotlivce, 365care.io postoupí takovou žádost Dotčenému subjektu do 10 pracovních dnů. Dotčený subjekt bude mít výhradní odpovědnost za rozhodování o tom, zda schválí žádost o zapracování změny do CHZI.

Účtování zveřejnění

365care.io zpřístupní do 30 pracovních dnů od písemného oznámení Dotyčnému subjektu, že obdržel žádost o zaúčtování zveřejnění CHZI (kromě zveřejnění, na které se vztahuje výjimka z účetního požadavku), Váš krytý subjekt takové informace, které vlastní 365care.io a jsou potřebné, aby váš pokrytý subjekt provedl účetnictví požadované 45 C.F.R. § 164,528. Pokud společnost 365care.io obdrží žádost o zaúčtování přímo od jednotlivce, společnost 365care.io předá takovou žádost vašemu pokrytému subjektu do deseti pracovních dnů. Váš krytý subjekt bude mít výhradní odpovědnost za poskytnutí účetních informací o zveřejnění jednotlivci.

5. POVINNOSTI DOTKNUTÉ OSOBY

Přístupné žádosti

Dotyčný subjekt nebude žádat 365care.io o používání nebo zveřejnění CHZI jakýmkoli způsobem, který by nebyl v souladu se zákonem.

Minimálně potřebné CHZI

Dotyčný subjekt poskytne 365care.io takové množství CHZI, aby 365care.io bylo schopno plnit svůj účel.

Povolení/ Omezení

Dotyčný subjekt prohlašuje a zaručuje, že získal a získá všechny souhlasy, oprávnění a/nebo jiná zákonná povolení požadovaná ke zveřejnění CHZI 365care.io. Dotyčný subjekt oznámí 365care.io jakékoli změny, zrušení povolení konkrétní fyzické osoby používat nebo zveřejňovat své CHZI v rozsahu, ve kterém takové změny mohou ovlivnit používání nebo zveřejňování CHZI 365care.io. Dotyčný subjekt nebude souhlasit s žádným omezením používání nebo zveřejnění CHZI, který zamezuje 365care.io používat nebo zveřejňovat CHZI podle Podmínek, pokud takové omezení nevyžaduje zákon, nebo 365care.io neudělí písemný souhlas, přičemž tento souhlas nesmí být bezdůvodně odepřen.

Ochrana osobních údajů

Zpracování a používání osobních údajů jednotlivce Dotčeného subjektu může být omezeno pouze se souhlasem 365care.io, kromě případů vyplývajících ze zákona, nebo těchto Podmínek, a to tak, aby nedocházelo k omezení používání nebo zveřejňování CHZI.

6. PODMÍNKY UKONČENÍ

Výpověď z důvodu porušení Podmínek. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení těchto Podmínek mohou obě smluvní strany Podmínky ukončit písemným oznámením 90 dní předem druhé smluvní straně v případě, že smluvní strana Podmínky poruší. V lhůtě 90 dnů, má smluvní strana, která porušila Podmínky možnost na nápravu kupní spokojenosti protistrany, v opačném případě dojde k ukončení smlouvy.

Po uplynutí platnosti nebo předčasném ukončení Podmínek, 365care.io vrátí/ zlikviduje všechny CHZI přijaté od Dotčeného subjektu, nebo vytvořené či přijaté 365care.io jménem Dotčeného subjektu, které 365care.io uchovává a to ve všech formách. Bez ohledu na výše uvedené, v rozsahu, v jakém 365care.io rozhodne, že není možné vrátit nebo zničit takové CHZI, ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti i po ukončení těchto Podmínek a CHZI budou použity nebo zveřejněny výlučně pro účel nebo účely, kterým by zabránilo vrácení nebo likvidace CHZI.

7. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Naše duševní vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, 365care.io je vlastníkem všech autorských práv, ochranných známek, log, patentů, obchodních tajemství, databází, zdrojového kódu, funkčnosti, softwaru, designu webových stránek, zvuků, videí, textu, fotografií, grafiky včetně jiných vlastnických práv ke Službám (dále jen „Obsah“) aplikace Telemon.

Naše Služby stejně jako veškerý další poskytovaný materiál, jejich shromažďování a sestavování jsou výhradním vlastnictvím 365care.io a jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách všude ve světě. Pokud se jakýkoli název produktu nebo logo nezobrazuje s ochrannou známkou, neznamená to, vzdání se práv duševního vlastnictví, které společnost 365care.io zavedla v rámci jakýchkoli svých produktů, služeb, funkcí nebo názvů či log služeb.

Používání našich Služeb

Obsah a značky jsou poskytovány v rámci nebo prostřednictvím služeb „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaše osobní, nekomerční použití nebo interní obchodní účely. Za předpokladu, že budete dodržovat tyto Podmínky včetně části „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“ níže, vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci na:

 • přístup ke Službám;
 • stáhnout nebo vytisknout kopii jakékoli části Obsahu, ke které jste oficiálně získali přístup.

S výjimkou případů uvedených v této části nebo jinde v Podmínkách se žádná část Služeb ani žádný Obsah nesmí kopírovat, reprodukovat, seskupovat, opětovně publikovat, nahrávat, uveřejňovat, veřejně zobrazovat, kódovat, překládat, přenášet, distribuovat, prodávat, licenciovat nebo jinak využívat pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného povolení.

Pokud si přejete používat Služby nebo Obsah jinak, než je uvedeno v této části nebo v Podmínkách, zašlete svou žádost na telemon@365care.io. Pokud vám udělíme povolení uveřejňovat, reprodukovat nebo veřejně zobrazovat jakoukoli část našich Služeb nebo Obsahu, je nezbytné nás označit jako vlastníky nebo poskytovatele licencí Služeb, Obsahu nebo Značek a zajistit, aby bylo zveřejněno oznámení o autorských či vlastnických právech. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v rámci Služeb a Obsahu.

Telemon a související dokumentace jsou „komerční položky“. Pokud je komerční počítačový software a dokumentace komerčního počítačového softwaru licencována pro koncové uživatele, jsou licencovány (a) pouze jako komerční položky a (b) pouze s těmi právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům podle zde uvedených Podmínek.

Jakékoli porušení těchto práv duševního vlastnictví bude představovat podstatné porušení našich Podmínek a vaše právo na používání našich Služeb bude okamžitě ukončeno.

Vaše příspěvky

Před použitím našich Služeb si pozorně přečtěte část „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“, abyste porozuměli (a) právům, která nám dáváte, a (b) povinnostem, které máte, pokud zveřejňujete nebo nahráváte jakýkoli obsah prostřednictvím Služeb.

Příspěvky: Přímým odesláním jakékoli otázky, komentáře, návrhu, nápadu, zpětné vazby nebo jiných informací o Službách (dále jen „Příspěvky“) souhlasíte, že nám Vašim Příspěvkem přidělíte všechna práva duševního vlastnictví. Souhlasíte také s tím, že tento příspěvek budeme vlastnit a budeme oprávněni k jeho neomezenému používání a šíření pro jakýkoli zákonem povolený komerční nebo jiný účel, aniž bychom Vás předem uvědomili nebo Vás odměnili.

Odesláním Příspěvků prostřednictvím kterékoli části Služeb, jste zodpovědný za to, co zveřejníte nebo nahrajete:

 • potvrzujete, že jste si přečetli „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“ a souhlasíte s nimi a tedy nebudete uveřejňovat, odesílat, zveřejňovat, předávat ani přenášet prostřednictvím Služeb žádné Příspěvky, které jsou nezákonné, obtěžující, nenávistné, škodlivé, hanlivé, obscénní, vyhrožující jakékoli osobě nebo skupině, sexuálně explicitní, nepravdivé, nepřesné, klamavé nebo zavádějící;
 • v rozsahu povoleném příslušnými zákony se vzdáváte jakýchkoli morálních práv na takové Příspěvky;
 • zaručujete, že každý takový Příspěvek je pro vás originální nebo, že máte potřebná práva a licence k odeslání Příspěvků, a také máte plné právo udělit nám výše uvedená práva ve vztahu k Vašim Příspěvkům;
 • zaručujete a prohlašujete, že vaše příspěvky nepředstavují důvěrné informace jiných osob.

Za své Příspěvky nesete výhradní odpovědnost a souhlasíte s tím, že nám uhradíte všechny případné ztráty, které můžeme utrpět v důsledku vašeho porušení (a) této části, (b) práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany nebo (c) příslušného zákona.

8. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE

Používáním Služeb prohlašujete a zaručujete, že: (1) máte způsobilost k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek; (2) nejste nezletilá osoba; (3) nebudete přistupovat ke Službám automatizovanými nebo nelidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (4) nebudete používat Služby pro žádné nezákonné nebo neoprávněné účely; a (5) Váš způsob používání Služeb neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo zrušit Váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Služeb (nebo jakékoli jejich části).

9. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 

Ke Službám nesmíte přistupovat ani je používat k žádnému jinému účelu, než ke kterému jsme Služby zpřístupnili. Služby se nesmějí používat v souvislosti s komerčním úsilím kromě takových, které jsou výlučně námi schváleny.

Jako uživatel Služeb souhlasíte s tím, že nebudete:

 • Systematicky přímo či nepřímo získávat údaje nebo jiný obsah ze Služeb pro vytvoření nebo sestavení, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného povolení.
 • Podvádět nebo uvádět v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou například hesla uživatelů.
 • Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí Služeb souvisejících s bezpečností včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli Obsahu, nebo prosazují omezení používání Služeb a/nebo Obsahu v nich obsaženého.
 • Znevažovat, zneužívat nebo jinak poškodit dle našeho názoru Služby.
 • Používat jakékoli informace získané ze Služeb k obtěžování, zneužívání nebo ubližování jiné osobě.
 • Nesprávně používat naše podpůrné služby nebo odesílat falešné zprávy o zneužívání nebo nevhodném chování.
 • Používat Služby způsobem, který není v souladu s jakýmikoli platnými zákony nebo předpisy.
 • Zapojovat se do neoprávněného rámcování nebo propojování Služeb.
 • Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokusit nahrát nebo přenést) viry, trojské koně nebo jiný materiál včetně nadměrného používání velkých písmen a spamu, který zasahuje do nepřetržitého používání a užívání Služeb kteroukoli stranou nebo upravuje, zhoršuje, narušuje, mění nebo zasahuje do používání, funkcí , provozu nebo údržby Služeb.
 • Zapojovat se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je například používání skriptů pro odesílání zpráv nebo používání jakýchkoli nástrojů pro získávání údajů, robotů, podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci údajů.
 • Odstraňovat oznámení o autorských či vlastnických právech z jakéhokoli obsahu.
 • Pokoušet se o odcizení identity jiného uživatele nebo osoby nebo používat uživatelské jméno jiného uživatele.
 • Nahrávat nebo přenášet jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, jasných formátů výměny grafiky („gif“), 1×1 pixelů, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označované jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního shromažďování“ nebo „pcms“).
 • Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřené zatížení Služeb nebo sítí nebo služeb spojených se Službami.
 • Obtěžovat, zastrašovat nebo ohrožovat kteréhokoli z našich zaměstnanců nebo zástupců, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části Služeb.
 • Obcházet jakákoli opatření Služeb určená k zabránění nebo omezení přístupu ke Službám nebo jakékoli části Služeb.
 • Kopírovat nebo upravovat software Služeb, včetně, ale ne výlučně, Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.
 • Dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat obsahující software.
 • Spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software s výjimkou, používání standardního vyhledávacího nástroje nebo internetového prohlížeče.
 • Provádět jakékoli neoprávněné používání Služeb včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem odesílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnými záminkami.
 • Používat Služby jako součást jakéhokoli úsilí konkurovat nám nebo jinak používat Služby a/nebo Obsah k jakémukoli úsilí generovat příjmy nebo komerčně podnikat.
 • Přiřazovat, provozovat, udělovat sublicenci, pronajímat, časově sdílet, půjčovat nebo jinak provozovat osobní mobilní aplikaci Telemon nebo přímo či nepřímo povolit jakékoli třetí straně kopírovat a instalovat Telemon na mobilní zařízení, které nevlastníte a nekontrolujete. Pokud se ale chystáte převádět vlastnictví svého mobilního zařízení, musíte před tím z mobilního zařízení vymazat aplikaci Telemon.
 • Distribuovat nebo zpřístupňovat Telemon přes síť, kde by ji mohla používat více zařízení současně. Telemon si musíte stáhnout zvlášť do každého mobilního zařízení.

10. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELI

Služby nenabízejí uživatelům možnost odesílat ani zveřejňovat obsah. Poskytujeme Vám ale možnost vytvářet, odesílat, uveřejňovat, zobrazovat, přenášet, předvádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály pro nás nebo v rámci Služeb včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních údajů nebo jiného materiálu (dále jen „Příspěvky“).

Příspěvky si mohou zobrazit i jiní uživatelé Služeb, a to tehdy, pokud zvolíte taková nastavení (např. sdílíte své údaje s ošetřujícím lékařem). Pokud zpřístupníte příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:

 • jste si přečetli a souhlasíte se „ZAKÁZANÝMI ČINNOSTI“ a nebudete uveřejňovat, odesílat, zveřejňovat, předávat ani přenášet prostřednictvím Služeb žádné Příspěvky, které jsou nezákonné, obtěžující, nenávistné, škodlivé, hanlivé, obscénní, šikavé, šikanující, šikanující nebo skupině, sexuálně explicitní, nepravdivé, nepřesné, klamavé nebo zavádějící;
 • vaše Příspěvky nepředstavují důvěrné informace týkající se jiných osob;
 • za své Příspěvky nesete výhradní odpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré ztráty, které můžeme utrpět v důsledku vašeho porušení (a) této části, (b) práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany nebo (c) platných zákonů.

11. PŘÍSPĚVKOVÁ LICENCE

Na základě využívání Služeb souhlasíte, že můžeme přistupovat, uchovávat, zpracovávat a používat jakékoli informace a osobní údaje, které poskytnete ve smyslu Vašich nastavení.

Odesláním návrhů nebo jiné zpětné vazby týkající se Služeb souhlasíte, že takovou zpětnou vazbu můžeme použít a sdílet pro jakýkoli účel a to bez nároku na úplatu pro Vás.

Neuplatňujeme žádné vlastnictví Vašich Příspěvků. Ponecháváte si plné vlastnictví všech Vašich Příspěvků a jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s Vašimi Příspěvky. Nezodpovídáme za žádná prohlášení ve Vašich Příspěvcích, které poskytnete v jakékoli oblasti Služeb. Za své Příspěvky nesete výhradní zodpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nás zbavíte jakékoli odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám v souvislosti s Vašimi Příspěvkami.

12. ŘÍZENÍ SLUŽEB

Vyhrazujeme si právo, ale ne povinnost: (1) monitorovat Služby z hlediska porušování těchto Podmínek; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle vlastního uvážení poruší zákon nebo Podmínky, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup či dostupnost, nebo zakázat jakýkoli z Vašich Příspěvků nebo jejich část; (4) podle vlastního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit je ze Služeb nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, jejichž velikost je nadměrná nebo jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat Služby způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Služeb.

13. PLATNOST A UKONČENÍ

Právní podmínky zůstanou v plné platnosti a účinnosti během používání Služeb.

BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLIV JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNEK, VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADĚ NAŠEHO UVÁŽENÍ A BEZ UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI JAKÉKOLIV OSOBE ODMÍTNOUT PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP ADRES) JAKÉKOLIV OSOBE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU, BEZ OMEZENÍ, PRO PORUŠENÍ JAKÉHOKOLIV PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNKÁCH NEBO JAKÉHOKOLIV PLATNÉHO ZÁKONA NEBO NAŘÍZENÍ.

DLE NAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ MŮŽEME KDYKOLIV UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA SLUŽBÁCH NEBO VYMAZAT JAKÝKOLIV OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘEJNILI A TO BEZ UPOZORNĚNÍ.

V takovém případě mohou Služby Telemon přestat fungovat a Vaše data uložená na cloudovém serveru se mohou stát nedostupnými. Jste výhradně zodpovědní za lokální ukládání všech údajů uložených v Telemon. Podle našeho uvážení Vám můžeme poskytnout všechny údaje, které jsou uloženy na cloudovém serveru, nejsme však povinni tak učinit. Všechna ustanovení Podmínek, vzhledem ke svému charakteru obsahu, zůstanou v platnosti i po ukončení, bez omezení ustanovení o vlastnictví, odmítnutí záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Pokud z jakéhokoli důvodu zrušíme nebo pozastavíme Váš účet, máte zakázáno registrovat se a vytvořit si nový účet pod Vaším jménem nebo falešným jménem či jménem jakékoli třetí strany, a to i tehdy, když můžete jednat jménem třetí strany. Kromě zrušení nebo pozastavení Vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky včetně, mimo jiné, občanskoprávní, trestní a soudní nápravy.

14. POZASTAVENÍ A ZMĚNY

Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo odstranit obsah Služeb kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu dle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace o našich Službách. Neneseme vůči Vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení poskytování Služeb.

Nemůžeme zaručit, že Služby budou vždy dostupné.

Podnikáme potřebné kroky, abychom zajistili, že Telemon bude dostupná 24 hodin, 365 dní v roce. Mohou se vyskytnout hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřeba provést údržbu související se Službami, což může vést k přerušením, zpožděním nebo chybám.

Pokud to bude možné, pokusíme se naše uživatele předem upozornit na problémy s údržbou, ale nejsme povinni tak učinit. Neneseme odpovědnost, pokud Služby nebudou kdykoli k dispozici. Vyhrazujeme si právo změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit Služby kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu, aniž bychom Vás o tom informovali.

Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené nemožností Vašeho přístupu nebo používání Služeb během výpadku nebo přerušení Služeb. Právní podmínky nenesou obsahově žádnou část, která by nás zavazovala udržovat a podporovat Služby nebo poskytovat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.

15. PRÁVO A JURISDIKCE

V případě jakýchkoli sporů nebo sporů, které mohou vzniknout při výkladu nebo plnění této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že budou uplatňovat slovenské právo. Strany předloží svůj spor příslušným soudům v rámci plnění této smlouvy.

16. KOREKCE

Ve Službách mohou existovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace o Službách bez předchozího upozornění.

17. PROHLÁŠENÍ

INFORMACE POSKYTOVANÉ SLUŽBAMI NEJSOU URČENY PRO LÉČBU, LÉČENÍ NEBO PREVENCI, ALE NA POMOC PŘI DIAGNOSTICE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY 365CARE.IO.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBY BUDETE POUŽÍVAT NA VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLICITNÍCH, V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI A JEJICH POUŽÍVÁNÍM, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽEB NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLIV WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO MOBILNÍCH APLIKACÍ PROPOJENÝCH SE SLUŽBAMI. NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA (1) JAKÉKOLIV CHYBY ČI NEPŘESNOSTI OBSAHU MATERIÁLŮ, (2) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, (3) JAKÝKOLIV NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÝCHKOLIV OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FINANČNÍCH INFORMACÍ, KTERÉ JSOU V NICH ULOŽENY (4) JAKÉKOLIV PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DO NEBO ZE SLUŽEB, (5) JAKÉKOLIV CHYBY, VIRUSY, TROJSKÉ KONE ATD., KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY DO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB JAKOUKOLIV TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (6 ) JAKÉKOLIV CHYBY ČI OMEZENÍ VOBSAHU A MATERIÁLECH, NEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLIV OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB.

Berete na vědomí a souhlasíte, že se 365care.io výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za: (a) jakékoli chyby v zadávání údajů, ať už způsobené Vámi, hardwarem, softwarem nebo jinak; (b) chyby ve výsledcích, (c) chyby v diagnostických nebo terapeutických závěrech vycházející z chybných údajů nebo zadávání údajů; (d) nefunkčnost nebo ztrátu používání jakéhokoli hardwaru nebo softwaru; (e) ztrátu nebo zhoršení komunikace mezi vámi prostřednictvím Telemon a/nebo 365care.io z jakéhokoli důvodu, který nemá pod kontrolou 365care.io; (f) újmu na zdraví; (g) Vaše nedodržení postupu opravy chybných údajů nebo nedodržení příslušných Pokynů; (h) zpoždění, selhání, přerušení nebo poškození údajů a (i) chyby vyplývající z neoprávněného přístupu k Telemon.

NEZARUČUJEME, NESCHVALUJEME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, JAKÉKOLIV HYPERTEXTOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLIV WEBOVÉ STRÁNKY NEBO MOBILNÍ APLIKACE UVEDENÉ V JAKÉMKOLIV BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ. NEJSME ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÍ ZA MONITOROVÁNÍ JAKÉKOLIV TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. ROVNĚŽ TAKÉ PŘI NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍHO MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ, BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT VLASTNÍM NEJLEPŠÍM ÚSUDKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSTUPOVAT OPATRNĚ.

365care.io nenese odpovědnost vůči Vám ani vůči žádné třetí straně za přijatá rozhodnutí a kroky, které byly provedeny na základě informací obsažených v Telemon. Jste zodpovědní za ověření přesnosti všech osobních údajů obsažených v Telemon a za získání souhlasu těch, pro které vytvoříte profil jejich jménem. 365care.io neodpovídá za žádnou ztrátu údajů zadaných do aplikace Telemon, pokud ztratíte své mobilní zařízení nebo vymažete mobilní aplikaci bez předchozí synchronizace (manuální nebo automatické) údajů na cloudovém serveru. Nesete zodpovědnost za všechny poplatky za data na vašem mobilním zařízení nebo poplatky, které vzniknou v souvislosti s přenosem dat přes internet.

365care.io, její dodavatelé a poskytovatelé licencí nenesou žádnou odpovědnost za chyby, nespolehlivý provoz ani jiné problémy vyplývající z používání Telemon na jakémkoli mobilním zařízení, které není v souladu s původními specifikacemi výrobce, včetně použití upravených verzí operačního systému (dále jen „upravená zařízení“).

18. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ MY ANI NAŠI DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEJSME ODPOVĚDNÍ VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANĚ ZA JAKOUKOLIV OSOBNÍ ÚJMU NEBO JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY ÚDAJŮ NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO OMEZENÍ MOŽNOSTI POUŽÍVAT TELEMON, NEBO VAŠEHO SPOLEHNUTÍ SE NA TELEMON NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ, AŤ JSOU ZPŮSOBENÉ JAKKOLIV, BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLOUVA, ATD.) A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKÝCHTO ŠKOD.

BEZ OHLEDU NA COKOLIV DALŠÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH JE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST 365CARE.IO VŮČI VÁM, KTERÁ VZNIKLA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI.

ANI SPOLEČNOST 365CARE.IO ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ODBORNÉ PORADENSTVÍ ANI JINÉ POLOŽKY A SLUŽBY ZDRAVOTNÍ PÉČE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY POSKYTOVANÉ PŘES MOBILNÍ APLIKACI. BERETE NA VĚDOMÍ A PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNA RIZIKA SPOJENÁ S TÍM, ŽE SE PLNĚ SPOLÉHÁTE NA LÉKAŘE, JINÉ OSOBY NEBO INFORMACE POSKYTOVANÉ SLUŽBAMI. SPOLEČNOST 365CARE.IO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE ŠKOLENÍ NEBO ZRUČNOSTI JAKÝCHKOLIV POSKYTOVATELŮ NEBO JINÝCH OSOB POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY. V KONEČNÉM DŮSLEDKU JSTE ODPOVĚDNÍ ZA VÝBĚR SVÉHO KONKRÉTNÍHO LÉKAŘE.

POKUD JSTE POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE, ČTĚTE DÁLE: SLUŽBY JSOU NAVRŽENY NA TO, ABY VÁM POMÁHALY, ALE PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB TELEMON (OBSAH A NÁSTROJE) BYSTE MĚLI UPLATŇOVAT VLASTNÍ KLINICKÝ ÚSUDEK. TELEMON A S NÍM SPOJENÉ SLUŽBY NEPŘEDSTAVUJÍ NEZÁVISLOU LÉKAŘSKOU RADU. SPOLEČNOST 365CARE.IO NENÍ ZAPOJENÁ V MEDICÍNSKÉ PRAXI.

POKUD JSTE SAMOSTATNÝ UŽIVATEL, ČTĚTE DÁLE: V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM SLUŽBY TELEMON SIGNALIZUJÍ NOUZOVOU SITUACI, PŘESTAŇTE PROVÁDĚT MĚŘENÍ A VOLEJTE 112. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VEŠKERÝ OBSAH, VČETNĚ UPOZORNĚNÍ, POSKYTOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO OBSAHU A NÁSTROJŮ SLOUŽÍ JAKO NEZÁVISLÉ LÉKAŘSKÉ PORADENSTVÍ/LÉČBA A NENAHRÁZÍ KONZULTACE S KVALIFIKOVANÝMI ZDRAVOTNICKÝMI PRACOVNÍKY, KTEŘÍ ZNAJÍ VÁŠ OSOBITÝ ZDRAVOTNÍ STAV. SPOLEČNOST 365CARE.IO NENÍ ZAPOJENÁ V MEDICÍNSKÉ PRAXI.

19. OBSAH A ODPOVĚDNOST TŘETÍ STRANY

Tyto Podmínky se vztahují pouze na používání Služeb. Aplikace Telemon umožňuje přístup ke službám a webovým stránkám třetích stran včetně portálu Telemon, lékové banky („externí služby“). Nemáme žádnou kontrolu nad externími službami, a proto 365care.io, její dodavatelé a poskytovatelé licencí, zříkají jakékoli odpovědnosti za Vaše používání těchto externích služeb. Jakýkoli odkaz na jinou stránku nebo v rámci produktů Telemon na jinou stránku, neznamená schválení takové stránky. Neposkytujeme žádný úsudek ani záruku, pokud jde o přesnost, časovou náročnost nebo vhodnost obsahu jakékoli stránky, na kterou můžeme odkazovat, a nepřebíráme za to žádnou zodpovědnost. V rozsahu, v jakém se rozhodnete používat takové externí služby, souhlasíte s tím, že je budete používat na vlastní riziko a jste výhradně zodpovědní za dodržování všech platných zákonů. 365care.io má právo kdykoli změnit, pozastavit, odstranit, deaktivovat nebo uvalit omezení přístupu nebo limity pro jakékoli externí služby bez upozornění nebo odpovědnosti vůči Vám.

Váš telekomunikační operátor, výrobce a prodejce Vašeho mobilního zařízení, vývojář operačního systému pro Vaše mobilní zařízení, provozovatel jakéhokoli obchodu s aplikacemi, tržiště nebo podobné služby, jejímž prostřednictvím získáte aplikaci Telemon, a jejich příslušné přidružené společnosti, dodavatelé a poskytovatelé licencí nejsou v souladu s těmito Podmínkami a nevlastní osobní aplikaci Telemon a nejsou za ni zodpovědní. Odpovídáte za dodržování všech obchodních podmínek k aplikacím a jiných platných smluvních podmínek na těchto nebo jiných stránkách nebo službách.

20. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete hájit zájmy nás a našich dceřiných společností, přidružených společností a všech příslušných orgánů, před jakýmikoli možnými ztrátami, škodami, odpovědností, nároky nebo požadavky, včetně, poplatků a výdajů za právní zastupování a účetnictví, které způsobí třetí strana v důsledku nebo vyplývající z: (1) používání Služeb; (2) porušení těchto Podmínek; (3) jakéhokoli porušení Vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách; (4) Vašeho porušení práv třetí strany včetně, ale nikoli výlučně, práv duševního vlastnictví, jakéhokoli nároku na zranění, smrt nebo poškození majetku nebo ztrátu údajů, které jste Vy (nebo neoprávnění uživatelé používající Váš účet) přenášeli, nahrávali, stahovali, ukládali, spravovali nebo jakýmkoli jiným způsobem knim přistupovali pomocí Služeb; (5) jakéhokoli zjevného škodlivého aktu vůči jinému uživateli Služeb, se kterým jste se spojili prostřednictvím Služeb. Vyhrazujeme si z Vaší strany právo na odškodnění všech nákladů, které mohou vyplynout z výše uvedeného včetně účasti na nákladech vyplývajících z naší obhajoby.

21. ÚDAJE UŽIVATELE

Uchováváme údaje, které zadáváte do Služeb pro účely řízení výkonu Služeb, jakož i údaje týkající se Vašeho používání Služeb. I přes pravidelné zálohování údajů, nesete výhradní odpovědnost za všechny údaje, které zadáváte nebo které souvisejí s jakoukoli činností, kterou jste provedli pomocí Služeb. Neneseme vůči Vám žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození takových údajů.

22. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Využívání Služeb, posílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a jiná komunikace, kterou Vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a v rámci Služeb, splňují všechny zákonné požadavky, aby taková komunikace mohla být písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH INICIOVANÝCH NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB.

23. RŮZNÉ

Tyto Podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla, které zveřejňujeme ve Službách nebo v souvislosti se Službami, představují úplnou dohodu a porozumění mezi Vámi a námi.

K zamezení pochybností, v případě, že subjekt, jako jste Vy nebo Váš partner, manžel/manželka nebo zaměstnavatel, univerzita (dále jen “sponzor programu”) platí za Služby vaším jménem, ​​a má samostatnou písemnou dohodu se společností 365care.io přímo související s poskytováním Služeb, bude tato písemná dohoda upřednostněna v případě jakéhokoli rozporu s těmito Podmínkami.

Tyto Podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Všechna naše práva a povinnosti můžeme kdykoli postoupit jiným. Nezodpovídáme ani neručíme za žádnou ztrátu, škodu, zpoždění nebo nečinnost způsobenou jakoukoli příčinou, kterou nemůžeme přiměřeně ovlivnit.

Zjistí-li se, že některé ustanovení Podmínek nebo jejich část je nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, toto ustanovení nebo jejich část se považuje za oddělitelné od těchto Podmínek a nemá vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení.

24. KONTAKT

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Služeb nebo získat další informace týkající se používání Služeb, kontaktujte nás:

365care.io
divize Goldman Systems
E-mail: telemon@365care.io

Telemon a 365care.io jsou registrované ochranné známky společnosti Goldmann Systems a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovensko. Apple a App Store jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích a regionech. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC. Slovní označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností 365care.podléhá licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.